RUŽOMBEROK (30. októbra 2008) – Výchova, vzdelávanie a veda by mali byť v budúcnosti prioritným záujmom fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Zhodlo sa na tom jej vedenie KU na svojom pravidelnom rokovaní v utorok 28. októbra. „Máme záujem odbremeniť fakulty od všetkých činností, ktoré ich personálne zaťažujú,“ uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Fakulty sa mnohokrát venujú agende, ktorú by bolo možné efektívnejšie a ekonomicky nenáročnejšie vyriešiť centrálne.

Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie doc. Jana Moricová informovala o prípravách Štipendijného poriadku KU, ktorý upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií študentom prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. V tejto súvislosti dodala, že sa stotožňuje s opatrením alokovať od 1. januára 2009 agendu sociálnych štipendií z fakúlt priamo pod Rektorát KU. Dôvodom je napríklad to, že v prípade personálneho výpadku v uvedenej agende je na fakultách ťažká zastupiteľnosť na fakultách. Navyše, pracovníci mnohokrát kapacitne nestíhajú zabezpečovať služby pre poberateľov sociálnych štipendií.

Doc. Peter Olekšák informoval o tom, že intenzívne prebiehajú rokovania o odpredaji objektu MODA PLUS v blízkosti Rektorátu KU a Pedagogickej fakulty KU na potreby Fakulty zdravotníctva KU, ktorej končí v lete nájom v doterajších priestoroch. KU podpísala zmluvu o budúcej zmluve, 12. novembra bude kúpu schvaľovať Správna rada KU.

Redakčná rada Informačného spravodajcu KU – Kuriéra informovala o novom čísle, ktoré pripravil tvorivý tím so zodpovedným redaktorom Mgr. Vladimírom Buznom. Čitatelia v čísle nájdu všetky aktuálne správy o KU za posledné obdobie. Kuriér redakcia rozošle dekanom a prodekanom fakúlt, bývalému vedeniu univerzity a fakúlt, slovenským biskupom, riaditeľom katolíckych stredných škôl a gymnázií, provinciálom rehoľných spoločenstiev, predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, primátorovi mesta, členom a predstaviteľom všetkých orgánov KU (Správna rada KU, Akademický senát KU, Vedecká rada KU) a pod. Kuriér bude k dispozícii aj na všetkých fakultách KU a na internetovej stránke www.ku.sk.

Vedenie KU sa počas posledného rokovania zoznámilo aj s termínmi rokovaní a zasadnutí orgánov KU do konca roka 2008. Kolégium rektora KU sa stretne 5. novembra, Správna rada KU bude rokovať 12. novembra a Širšie vedenie KU 3. decembra, všetky zasadnutia budú o 10.00 h v budove Rektorátu KU na Námestí A. Hlinku 60 v Ružomberku. Vedecká rada KU poslednýkrát v tomto roku zasadne 17. decembra.