Úlohou Centra celoživotného vzdelávania na Katolíckej univerzite v Ružomberku je zabezpečovať a poskytovať funkčný, efektívny a dostupný systém celoživotného vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení ako aj pre ďalšie cieľové skupiny odborníkov, ktoré študujú v Slovenskej republike. Systém celoživotného vzdelávania vychádza resp. nadväzuje na akreditované študijné programy ktoré sa realizujú na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Podrobné a aktuálne informácie o celoživotnom vzdelávaní  sú na internetovej stránke: http://www.ccvpfku.sk

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ako riadny člen Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje vzdelávanie na Univerzite tretieho veku (UTV). Ide o formu celoživotného vzdelávania, ktorá účastníkom umožňuje uspokojiť ich záujmy v oblasti humanitných vied. 

 

Poslaním UTV je:

  • zabezpečiť celoživotné vzdelávanie občanov v súlade s Národným programom aktívneho starnutia na roky 2014-2020 a koncepciou ďalšieho vzdelávania v SR,
  • rozvíjať osobitosti vzdelávania v humanitných vedách v kresťanskom duchu,
  • sprístupniť poslucháčom také poznatky, ktoré by boli prínosom pre rozvoj ich osobnosti, aby vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok celej spoločnosti.

Charakteristika štúdia

  • Štúdium trvá tri roky (6 semestrov).
  • Organizované je formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne (v stredu alebo vo štvrtok od 14.00 h). Sústredenie tvorí jedna tematická 90-minútová prednáška, po ktorej nasleduje diskusia.

Ukončenie štúdia – ak študent splní všetky podmienky, môže sa prihlásiť na obhajobu záverečnej práce. Po jej úspešnom absolvovaní získa osvedčenie o absolvovaní UTV.

 

Štúdium sa uskutočňuje v troch študijných programoch:

Kresťanská kultúra

Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie

Spoznávame Sväté písmo

 

Študijný program Kresťanská kultúra - pokračuje

   III. ročník – kresťanská antropológia, cirkev a médiá

 

Študijný program Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie - pokračuje

   III. ročník – riešenie záťažových situácií, riešenie záťažových situácií

 

Študijný program Spoznávame Sväté písmo - pokračuje

   II. ročník – evanjeliá

 

V akademickom roku 2018/2019 sa na UTV nové študijné programy neotvárajú.

Poplatok za jeden rok štúdia - 40 € .

 

Úhrada sa platí bankovým prevodom alebo poštovým poukazom typu U na číslo účtu: SK57 8180 0000 0070 0008 5923 s variabilným symbolom 1100304  v termíne do začiatku výučby.

 

Kontaktná adresa:

Katolícka univerzita - UTV

Hrabovská cesta 1A

034 01 Ružomberok

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2