RUŽOMBEROK (9. novembra 2009) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) spĺňa kritérium KZU6 predpísané Ministerstvom školstva SR, podľa ktorého počet študentov v študijných programoch prvého a druhého stupňa (Bc., Mgr.) na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských učiteľov s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa (PhD.), s vedecko-pedagogickým titulom docent alebo profesor musí byť v hodnotenom období najviac 20. Ku dňu 30. októbra 2009 prepočítaný počet študentov (5 571,1) k prepočítanému počtu pedagógov (281,16) dosiahol na KU hodnotu 19,81.

Na štyroch fakultách KU - filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulta zdravotníctva študuje 4 798 poslucháčov v dennej a 2 577 v externej forme štúdia. V treťom stupni vysokoškolského vzdelávania študuje 339 doktorandov, 124 v dennej a 215 v externej forme štúdia.

Kritériá začlenenia univerzitnej (KZU) vysokej školy medzi výskumné univerzity a medzi univerzitné vysoké školy vydalo MŠ SR a nadobudli platnosť 1. januára 2008. V šiestich kritériách sú preskúmané výsledky vysokej školy v oblasti výskumu, pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého, druhého stupňa a ich personálne zabezpečenie.

Viac informácií o splnení KUZ6 v priloženej tabuľke.