RUŽOMBEROK (15. januára 2010) – Poukázať na bohatstvo sakrálnej hudby ako  zložky národnej hudobnej kultúry Slovenska a na jeho miesto v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva má za cieľ projekt s názvom Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí. Od októbra 2009 do decembra 2011 na ňom v rámci operačného programu EÚ – Výskum a vývoj pracuje Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (PF KU).

„Zameriavame sa predovšetkým na výskum, oživenie a propagáciu národného umeleckého dedičstva Slovenska v oblasti artefaktov sakrálnej hudby, ktoré sa doteraz nedočkali vedeckej reflexie ani umeleckej propagácie,“ informovala hlavná riešiteľka projektu  PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. z Katedry hudby PF KU. Ako dodala, aplikáciou výsledkov výskumu do praxe chcú riešitelia zviditeľniť hudobné pamiatky Slovenska pre svetovú odbornú  a širšiu verejnosť. „Slovensko patrí ku krajinám s bohatou hudobnou tradíciou. Rovnako aj v oblasti sakrálnej hudby – zborovej a organovej tvorby, duchovnej a liturgickej piesne – predstavuje jedinečný duchovný a umelecký kapitál, ktorého ochrana a zachovanie je prioritnou úlohou v kontexte silnejúcej globalizácie,“ podotkla Zuzana Zahradníková.

V súčasnosti výskumníci pracujú na zbere hudobných artefaktov, ktoré sa nachádzajú v štátnych, mestských, farských a iných archívoch na území Slovenska i v zahraničí. Neskôr vytvoria prehľadný katalóg a budú vedecky analyzovať zozbierané hudobné diela. „Nasledovať bude vyhotovenie faksimile jednotlivých artefaktov, ich transkripcie pomocou modernej editorskej techniky a následne publikovanie vybraných najhodnotnejších diel v notových edíciách, v zvukových nahrávkach ako aj formou verejnej prezentácie na koncertoch a festivaloch.“ Ako spoluriešitelia sa na projekte podieľajú doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD., PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. a PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. z PF KU.