RUŽOMBEROK (8. marca 2010) - Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) spĺňa kritériá pre začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. V správe o opatreniach a účinnosti prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii KU za jej činnosť v rokoch 2002-2007 to konštatuje rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. "Som veľmi rád, že sa Katolíckej univerzite v Ružomberku podarilo prijať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii, čo dokladujú pozitívne trendy v jej rozvoji, ale aj údaje Ministerstva školstva SR použité pri rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2010," uvádza sa v liste, ktorý dnes, 8. marca, spolu s prílohami poslal rektor Ministerstvu školstva SR (MŠ SR).

Informuje napríklad, že KU mala v roku 2009 štvrtú najlepšiu štruktúru vysokoškolských učiteľov spomedzi slovenských vysokých škôl a jej významný medziročný kvalitatívny nárast. Zároveň sa na ministra školstva a podpredsedu vlády SR Jána Mikolaja obracia s prosbou, aby požiadal Akreditačnú komisiu o overenie výsledku uvedených opatrení. "Verím, že po ich overení budete môcť potvrdiť status Katolíckej univerzity v Ružomberku ako univerzitnej vysokej školy," uvádza rektor.

Opatrenia na plnenie kritérií pre začlenenie vysokej školy medzi univerzity boli prijaté v júli 2008, ihneď po nástupe prof. Tadeusza Zasępu do úradu rektora KU a priebežne univerzita sledovala ich plnenie v rokoch 2008 a 2009. Formálne v septembri 2009 vydal rektor KU príkaz, ktorý sumarizuje všetky dovtedajšie opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii a opäť pozval všetky fakulty k ich plneniu Myšlienky zotrvať v kategórii univerzitných vysokých škôl a urobiť všetky nevyhnutné aktivity na to, aby sa to stalo, prijalo vedenie univerzity, vedenia fakúlt, ako aj Akademický senát KU, všetci pedagógovia a zamestnanci KU. Téma napĺňania kritérií bola súčasťou takmer každého rokovania najvyšších orgánov univerzity v tomto, minulom i predminulom roku, informoval prorektor pre vedu a rozvoj, prvý prorektor KU prof. Peter Olekšák.

Ako dodal, komplexná akreditácia vysokej školy sa líši od priebežných akreditácií jednotlivých študijných programov. Jej zmyslom bolo posúdiť kvalitu vysokých škôl v 17 oblastiach výskumu a plnenie ďalších kritérií, tak ako to určujú pravidlá Akreditačnej komisie. Kritériá začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy vydalo MŠ SR a nadobudli platnosť 1. januára 2008. V šiestich kritériách sú preskúmané výsledky vysokej školy v oblasti výskumu, pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa, podmienky vysokej školy pri uskutočňovaní študijných programov prvého, druhého stupňa a ich personálne zabezpečenie. KU vypracovala akreditačný spis formou sebahodnotenia a predložila ho na posúdenie 31. augusta 2008. "Hodnotené boli výkony univerzity v šiestich rokoch pred rokom, v ktorom sa komplexná akreditáciu začala.  Katolícka univerzita v Ružomberku bola v komplexnej akreditácii hodnotená za prvé roky svojej existencie (2002-2007). Preto jej východisková pozícia pre plnenie stanovených kritérií bola náročnejšia ako v prípade starších univerzít. Aj napriek tomuto sa KU rozhodla upraviť svoju činnosť tak, aby zverejnené kritérií trvalo plnila,“ dodal prorektor prof. Peter Olekšák.

Doplňujúce informácie:

KU vznikla v roku 2000 s dvomi fakultami - pedagogickou a filozofickou. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Predchodcami KU boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva dnes vzdeláva 7 800, 5000 v dennej a 2 800 v externej forme štúdia. V treťom stupni vysokoškolského vzdelávania študuje 339 doktorandov. Univerzita je riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes, dcérskej organizácie International Federation of Catholic Universities, ktorá združuje európske katolícke univerzity. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU desiata najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2009 KU ako "skokana" roka v progresivite rozvoja. Spokojnosť absolventov univerzity s výberom študijného odboru je nad celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer  19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite vyvážená.