1193_4a4b4beb567adRUŽOMBEROK/KOŠICE (16. mája 2011) – Novým dekanom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) bude prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.. Rozhodol o tom Akademický senát fakulty na svojom rokovaní v piatok 13. mája pri hlasovaní o kandidátovi na nového dekana. Dôveru mu prejavilo sedem senátorov z 12 zúčastnených, jeho protikandidátovi prof. ThDr. ThBibl.Lic. Antonovi Tyrolovi, PhD. odovzdali päť hlasov. Nového dekana musí podľa platného štatútu fakulty vo funkcii potvrdiť veľký kancelár KU, košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý o schválenie zároveň požiada Kongregáciu pre katolícku výchovu vo Vatikáne. Po súhlasných stanoviskách, dekana do funkcie vymenuje rektor KU.

Dekan je čelným predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej mene. Akademický senát ho volí na štvorročné obdobie, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Od vzniku fakulty funkciu zastával prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD..

Vysokoškolský pedagóg prof. Cyril Hišem (1970) doteraz pôsobil ako prodekan pre vedu TF KU. V máji 2008 ho prezident SR vymenoval za profesora v odbore katolícka teológia, okrem nej sa zaujíma o cirkevné dejiny a históriu. Je predsedom združenia Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu, ako profesor pôsobí na Katedre histórie a biblických vied TF KU.

TF KU vznikla v júli 2003 v Košiciach. Uskutočňuje vedecko-teologický výskum a poskytuje vysokoškolské magisterské a doktorandské vzdelávanie v oblasti katolíckej teológie a magisterské vzdelávanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu kandidátov kňazstva a tých, ktorí sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby.