doktoratRUŽOMBEROK (28. septembra 2011) - Joachima kardinála Meisnera, arcibiskupa - metropolitu z Kolína nad Rýnom ocenila Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) dnes, 28. septembra 2011 čestným titulom doctor honoris causa. Ocenenie si z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal za neochvejnú angažovanosť v ohlasovaní evanjelia, za službu budovania všeobecnej Cirkvi, za empatiu a podporu výchovy a vzdelávania, ako aj za pomoc ľuďom v núdzi a v rozličných potrebách aj na Slovensku. O udelení čestného doktorátu rozhodla Vedecká rada KU na zasadnutí dňa 14. apríla 2011.

bohosluzba1Základným predpokladom zodpovednosti kresťana je vedomie nutnosti žiť a tvoriť. Len človek vytvára kultúru a je za ňu zodpovedný, len on ju chápe, dedí, hodnotí, zveľaďuje, a tak dokazuje, že týmto svojím pôsobením prekračuje animalistický rozmer svojej existencie,“ povedal vo svojom príhovore k akademickej obci rektor prof. Tadeusz Zasępa. Poznamenal, že centrom takejto formácie je práve univerzita, najmä katolícka univerzita. Tu sa študenti a vysokoškolskí učitelia podľa neho učia tvoriť, učia sa slúžiť a teda vytvárať kultúru. „Potvrdením takéhoto prístupu je osoba jeho eminencie Joachima kardinála Meisnera. Jeho srdce a myseľ sa dávajú Cirkvi v rôznych úradoch, dávajú sa Strednej a Východnej Európe, ktorú chápe a miluje, ľuďom, ktorí sú neistí, hľadajúci, ako aj mládeži – nádeji a budúcnosti Cirkvi,“ dodal rektor.

hostiaKardinál Joachim Meisner sa vo svojej prednáške po udelení čestného doktorátu zameral na svedomie ako normovanú normu konania. Svedomie teda má byť kultivované ako je aj sudca viazaný povinnosťou dobre sa vyznať v zákonoch. Platí síce, že svedomie ani potom nestráca svoju dôstojnosť, keď sa z neprekonateľnej neznalosti mýli,“ povedal kardinál a podotkol: „Svedomie je „norma normata“, teda norma, ktorá je normovaná skutočnosťou a príkazmi Boha. Nejestvuje žiadne svedomie bez tejto predchádzajúcej normy. Božia pravda v skutočnosti stvorenia a v prikázaniach sa pre ľudský spoločný život aktualizuje prostredníctvom svedomia.“ Lauátio ocenenému Joachimovi kardinálovi Meisnerovi predniesol pedagóg KU a generálny vikár Spišskej diecézy prof. Anton Tyrol, ktorý okrem iného vyzdvihol jeho ochotu pomáhať Slovensku. Kardinál má nielen materiálnu pomoc, ale aj srdce pre tých, ktorí sú na ňu odkázaní. Z týchto jeho možností pomáhať – za čím treba vidieť ochotu mnohých nemeckých dobrodincov a precízny systém, ktorý dokáže aj drobné milodary zhromažďovať – a z dobroty jeho srdca sme mali aj my na Slovensku mnohoraký úžitok,“ zdôraznil.

{iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/uQulqznkl2A" frameborder="0" allowfullscreen}{/iframe}

Čestný doktorát je predovšetkým zvýraznením blízkeho vzťahu kardinála Meisnera ku KU a k celému Slovensku, povedal to na brífinu s novinármi a dodal: „Rozlohou a počtom obyvateľov síce Slovensko nepatrí medzi príliš veľké krajiny, ale v medzinárodnom spoločenstve má dôležité postavenie a musíme mu venovať zaslúženú pozornosť.“ Rektor KU poznamenal, že pre univerzitu je udelenie čestného doktorátu kardinálovi Meisnerovi významnou udalosťou. „On je tak veľký, že toto ocenenie nepotrebuje, no pre nás je to veľká česť.“ „V tom ocenení je zahrnutá úcta a poďakovanie za jeho náuku i za jeho pomoc a podporu k rozvoju Katolíckej univerzity,“ podotkol predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Kardinál Meisner v súvislosti s výstavbou novej Univerzitnej knižnice KU (na spodnej snímke kardinál Meisner pri prehliadke stavby), na ktorú finančne prispel, uviedol, že mať dobrú knižnicu na univerzite nie je žiadny luxus. „Knižnica je celkom nevyhnutná záležitosť a je mysľou a pamäťou každej krajiny, regiónu a aj Cirkvi.“ Rektor prof. Zasępa dodal, že Katolícka univerzita prešla za pomerne krátke obdobie svojej existencie ohromným rozvojom.  „Aj teraz máme pred sebou hneď niekoľko veľkých výziev. Chceme v stanovenom termíne úspešne dokončiť nedávno začatú výstavbu univerzitnej knižnice,“ spresnil rektor pre TASR.

DSC_0628Odovzdanie  čestného doktorátu bolo súčasťou slávnosti otvorenia nového akademického roka 2011/2012 na KU, ktorá na svojich štyroch fakultách aktuálne vzdeláva približne 8 500 poslucháčov v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Novinkou na Filozofickej fakulte KU je od nového akademického roka možnosť pre absolventov bakalárskeho štúdia psychológie získať magisterský titul počas dvojročného štúdia. Pedagogická fakulta KU bude vzdelávať v troch nových bakalárskych študijných programoch pedagogika, liečebná pedagogika a učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii, na Fakulte zdravotníctva KU pribudli v bakalárskom štúdiu programy fyzioterapia a verejné zdravotníctvo, okrem nich fakulta prijímala prvých poslucháčov aj na doktorandské štúdium ošetrovateľstva. Doktorandské študijné programy náuka o rodine a misijná a charitatívna činnosť sú novinkou na Teologickej fakulte KU, ktorú bude nasledujúce štvorročné obdobie v úrade dekana viesť prof. Cyril Hišem.

KU vznikla v roku 2000 s dvoma fakultami, pedagogickou a filozofickou. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Jej predchodcami boli ružomberský Pedagogický inštitút sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave, neskôr Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline. Na štyroch fakultách univerzity (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v minulom akademickom roku študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.

Nový Kuriér

Kardinálovi Joachimovi Meisnerovi, kolínskemu arcibiskupovi – metropolitovi, ktorého Katolícka univerzita v Ružomberku dňa 28. septembra ocenila čestným titulom doctor honoris causa, je venované aj aktuálne číslo univerzitného časopisu Kuriér. Okrem pohľadu na osobnosť Joachima Meisnera, ktorú pripravil autor laudácia prof. Anton Tyrol, v ňom čitatelia nájdu aj kardinálovu esej Svedomie ako normovaná norma konania. Pohľad na Svetové dni mládeže 2011 v Madride prináša jeden z účastníkov zo Slovenska, správca Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka o. Jozef Žvanda, ktorý sa svetového sviatku mladých zúčastňoval v auguste aj so 40 mladými z Ružomberka. Read More

„Pápež nám zahral na cukrovom klavíri,“ prezrádza podrobnosti z obedu s pápežom Benediktom XVI. Žilinčanka Eva Jánošíkova, absolventka žurnalistiky na KU, viac o jej postrehoch čítajte na strane 12. Podľa emeritného spišského biskupa Mons. Františka Tondru nemožno religiozitu merať len návštevnosťou kostola, ale aj celkovým spôsobom života kresťana. Uvádza to v rozhovore s titulom Choďte a učte, ktorý prinášame na stranách 16 až 18. V novom čísle čitatelia tiež nájdu aktuálne správy o menovaní nového dekana Teologickej fakulty KU, riaditeľky knižnice, príspevok o spolupráci s Lotyšskom, o dvoch vzdelávacích podujatiach pre nádejných novinárov, ktoré sa v lete konali na KU, ale aj o  úspechoch študentov v Hongkongu a v Soule.

Navyše, Kuriér prinášame v novej podobe, ktorá je výsledkom spolupráce s absolventkou dizajnu na Designskolen Kolding (Kolding School of Design)  v Dánsku Evou Okálovou. V budúcom čísle prinesieme rozhovor s ňou a vysvetlíme aj, aké zásadné zmeny sa v dizajne Kuriéra udiali. Dovtedy prajeme príjemné čítanie a dni plné pohody!

Kuriér-Informačný spravodajca KU (september 2011)

 

Snímky: Miloš Hrabovský
Video: Jakub Krška/TV Lux