20161125 141334V priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 25. novembra 2016 uskutočnil celoslovenský seminár, ktorého nosnou témou bola „Kvalita života ženy v menopauzálnom období.“ Organizátori vzdelávacej aktivity boli združenie Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska (IPASK), Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) a Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU).  Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa do prípravy seminára zapojila v rámci projektu KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien, ktorého hlavným riešiteľom je doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD. spolu s niekoľkými pedagógmi FZ KU.   
Cieľom podujatia bola výmena skúseností a získanie nových poznatkov týkajúcich sa starostlivosti o ženu v období klimaktéria. Na podujatí odznelo 13 prednášok, počas ktorých sa odborníci snažili priblížili starostlivosť o ženu z rôznych aspektov  a poukázali na dôležité fakty, spojené s ukončením reprodukčného veku žien.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp