Na Fakulte zdravotníctva KU sa v tomto akademickom roku opäť uskutoční súťaž odborných prác študentov ŠVOČ. Na fakultné kolo tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti FZ KU so svojimi odbornými prácami pod vedením svojich školiteľov do 9. apríla 2018. Do tohto termínu je potrebné odovzdať prodekanke pre mobility a kvalitu RNDr. PaedDr. Márie Novákovej, PhD. (maria.novakova@ku.sk, miestnosť č.310) vyplnenú prihlášku na ŠVOČ, oponentský posudok práce ŠVOČ a jeden krát prácu v hrebeňovej väzbe. Fakultné kolo súťaže sa uskutoční 11.4.2018 na FZ KU (miesto a čas sa ešte upresní).

Odmena pre študentov bude nasledovná: za prvé miesto odmena 400 Eur, za druhé miesto 300 Eur a za tretie miesto 200 Eur.

Preto neváhajte a prihláste sa na ŠVOČ! Vyskúšate si ako prebieha obhajoba práce a na štátniciach už budete pripravení!

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp