rzd 2018 18V Týždni vedy a techniky, v dňoch 08 - 09. novembra 2018, sa na pôde Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie - Ružomberské zdravotnícke dni.

Organizátor, Fakulta zdravotníctva KU, v spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, Univerzitou Jana Kochanowskiego v Kielcach a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíne privítali takmer 200 odborníkov z domova i zo zahraničia. Akcia sa uskutočnila pod záštitou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Slovenskej komory fyzioterapeutov.

rzd 2018 29Po slávnostnom otvorení a privítaní rektora KU pána doc. Ing. Jaroslava Demku, CSc., zástupcu námestníka riaditeľa ÚVN SNP Ružomberok – FN MUDr. Mgr. Ľubora Michňu, primátora mesta Ružomberok MUDr. Igora Čombora PhD., riaditeľa Kúpeľov Lúčky Ing. Mgr. Martina Beňucha, zástupcov inštitúcií organizujúcich konferenciu a ostatných účastníkov,  bola v jednotlivých príhovoroch vyzdvihnutá potreba vzdelávacej inštitúcie – Fakulty zdravotníctva a zároveň deklarovaná neoddeliteľná vzájomná spojitosť fakulty, nemocnice a mesta.  

Odborný program bol venovaný problémom medicíny súčasnosti a celého spektra nelekárskych zdravotníckych vied. Cieľom už tradičného podujatia bola predovšetkým výmena skúseností týkajúcich sa aplikácie najnovších odborných poznatkov a prezentácia výsledkov vedeckej práce. Počas dvoch dní sa otvorili mnohé otázky, ktorých charakter riešenia predstavuje nové možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce.

Vysokú vedeckú a odbornú úroveň a jasný potenciál do budúcnosti predstavuje aj podiel aktívnej účasti v podobe 104 prezentácií, z toho 43 zahraničných, ktorý dotvára celkovú úspešnosť konferencie.

organizačný výbor RZD 2018

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp