Obsah študijného programu fyzioterapia vyplýva zo študijného odboru 7.4.7 Fyzioterapia. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Absolvent študijného odboru Fyzioterapia pozná morfológiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na pohybový a podporný aparát. Chápe prostredníctvom získaných poznatkov jednotu organizmu a prostredia v zdraví a chorobe. Ovláda široký systém poznatkov, údajov a metód z funkčnej diagnostiky najmä lokomočného systému, ktoré sú predpokladom pre prevenciu, správnu diagnostiku, účelnú terapiu a vyhodnotenie v procese liečebnej rehabilitácie.

Uplatnenie absolventov

Garant: prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra fyzioterapie FZ KU

Prijímacie konanie :

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

f of health

rzd1

harmonogram

pk2019

zdr studie

banner ar2018

ais2

ele postaokr

2 percenta

kurzy pp