Domáce projekty 

Projekty KEGA

 

1.„Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.“ (KEGA 029KU-4/2016)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.

Spoluriešitelia projektu: doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

                                       PhDr. Eva Moraučíková, PhD.

                                       PhDr. Eva Lazárová

Trvanie projektu: 2016-2018

 

2. „Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach.“ (KEGA 016KU-4/2017)

Vedúci projektu: PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Spoluriešitelia projektu: PhDr. Mária Novysedláková, PhD.

                                       PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.

                                       PhDr. Marcela Ižová, PhD.

                                       PhDr. Eva Moraučíková, PhD.

                                       doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

                                       RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

                                        Mgr. Peter Kutiš

Trvanie projektu: 2017-2019

 

Spoluriešenie na projekte Katolíckej univerzity v Ružomberku

1.Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

Projekt č. 002KU-2-3/2016

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Marťák, PhD

Riešitelia za FZKU:  doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH

                                   Ing. Mgr. Imrich Andrási

                                   PhDr. Marek Šichman, PhD.

                                   RNDr. Soňa Hlinková, PhD.

 

Iné projekty

1. „Randomizované dvojito zaslepené multicentrické klinické skúšanie fázy 3 porovnávajúce Orteronel (TAK 700) plus prednizon s placebom plus prednizon u pacientov s metastatickou kastrácii rezistentnou rakovinou prostaty bez predchádzajúcej chemoterapie „

(Millenium Pharmaceuticals, Inc. C21004, PPD Slovakia)

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2012 – 2018

 

2. „Randomizované,kontrolované klinické skúšanie fázy 3 porovnávajúce kabozantinib (XL184) a everolimus u pacientov s metastatickým karcinómom renálnych buniek, ktorý progredoval po predchádzajúcej liečbe VEGFR inhibítorom tyrozínkinázy“

( Millenium Pharmaceuticals, Inc. XL184-308 EXELIXIS)

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2013 - 2018

 

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner