1.“Radomizované, dvojito zaslepené, multicentrické klinické skúšanie fázy III s paralelnými skupinami, na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti DCVAC/PCa v porovnaní s placebom u mužov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty vhodných na chemoterapiu prvej línie.“

Sotio a.s., Praha CZ, 2012-002814-38 protokol SP005, Chiltern International, s.r.o. Praha

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014-2019

 

2.“Medzinárodné, randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované skúšanie v 3. fáze zamerané na účinnosť a bezpečnosť enzalutamidu u pacientov s nemetastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty.“

Quintiles Eastern Holdings GmbH Viedeň -   MDV3100-14-ASAGlobal Medivation,Inc.

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014-2019

 

3. „Randomizované klinické skúšanie fázy III na vyhodnotenie účinnosti a bezpečnosti kombinácie enzalutamidu a leuprolidu, monoterapie enzalutamidom a kombinácie placeba a leuprolidu u mužov s vysokorizikovým nemetastatickým karcinómom prostaty progredujúcim po definitívnej liečbe.” (Skúšanie)

Quintiles Eastern Holdings GmbH Viedeň -   MDV3100-14-ASAGlobal Medivation,Inc.

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2014- 2019

 

4.“ Randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované, multicentrické klinické skúšanie fázy 3, hodnotiace analgetickú účinnosť a bezpečnosť subkutánne podávaného skúšaného produktu tanezumab (PF- 04383119) u účastníkov s nádorovou bolesťou prevažne v dôsledku kostných metastáz, užívajúcich základnú liečbu opiátmi.“

inVentiv Health Clinical UK LTD,Thames House, 17-19 Marlow Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7AA UK, (14PFZ320)-- Pfizer Inc, číslo protokolu štúdie A4091061, kódové číslo projektu 14PFZ0373

Vedúci projektu: prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

Trvanie projektu: 2015 – 2020

 

Možnosti získania grantov

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA)

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

-zverejnenie výzvy spravidla koncom marca, podanie projektu do konca apríla

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

http://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/

-zverejnenie výzvy spravidla koncom marca, podanie projektu do konca apríla

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) (MŠVVaŠ)

http://www.apvv.sk/

 

Možnosti získania štipendií

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA)

https://www.saia.sk/

Národný štipendijný program SR

https://www.stipendia.sk/

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner