zachr1128Naše študentky tretieho ročníka v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť, Dominika Boncová a Terézia Bosiková, v priebehu septembra a októbra 2018 pripravili pre žiakov prvého stupňa na ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku ukážky správneho poskytnutia prvej pomoci v rôznych situáciách. Žiaci si mohli za ich pomoci vyskúšať na maketách ako správne poskytnúť umelé dýchanie a masáž srdca, ako obviazať poranenú ruku či hlavu a ako uložiť zraneného do stabilizovanej polohy. Na konci kurzu bol priestor aj na zaujímavé otázky žiakov, na ktoré naše študentky odpovedali. Deti sa mohli na týchto stretnutiach zábavnou a názornou formou naučiť, ako reagovať v prípade, keď sa niekto zraní a potrebuje základnú pomoc kým neprídu záchranári.

klimaktFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa dňa 4. októbra 2018 vo svojich priestoroch privítala účastníkov vedeckej konferencie s názvom „Problémy žien v klimaktériu“. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku podujatie zorganizovala v rámci projektu FZ KU KEGA č. 029KU-4/2016 s názvom: Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien. Spoluorganizátorom konferencie bola Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a mesto Ružomberok. Vedeckými garantmi konferencie boli doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH. a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

Na konferenciu prijali pozvanie prof. MUDr. Anton Lacko, CSc., dekan Fakulty zdravotníctva, MUDr. Jaromír Tupý, PhD., prodekan pre vedu a výskum, PaeDr. RNDr. Mária Nováková, PhD., prodekanka pre mobility a kvalitu, MUDr. Karol Javorka, PhD. poslanec mestského zastupiteľstva a vyššieho územného celku Žilinského kraja, ktorí sa v úvode konferencie prihovorili účastníkom.

k pece1V dňoch 9. a 10. októbra 2018 usporiadal PAHOP (Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče) Uherské Hradiště a Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně tretí ročník konferencie Paliativní a hospicová péče s podtémouOd katedry k lůžku“.

Spoluorganizátorom konferencie bola aj Fakulta zdravotníctva Katolíckej Univerzity v Ružomberku, ktorú na konferencii zastupovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. a PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Stojanovho gymnázia na Velehrade, kde prítomní účastníci mali možnosť spoznať krásy tohto mystického miesta.

Konferencie sa zúčastnilo celkom 175 odborníkov z praxe, ale aj akademických pracovníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní študentov budúcich zdravotníkov, ktorí sa na svoju profesiu ešte len pripravujú.

V úvode konferencie všetkých prítomných pozdravila Michaela Blahová, členka zastupiteľstva Zlínskeho kraja; Anežka Lengálová, dekanka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; Helena Schwarczová, riaditeľka PAHOP a Helena Kadučáková z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Cieľom konferencie bolo prepojiť v čo najväčšej miere teóriu s praxou. Preto aj počas dvoch dní zazneli kvalitné príspevky zamerané na paliatívnu starostlivosť, ktoré mali jednak formu štúdie, výskumu/prieskumu či skúsenosti z praxe, ktoré boli obzvlášť cenné. Veľkým obohatením boli príspevky pani Janet J Nadicksbernd z Veľkej Británie.

 

www.t2.sk 09Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 20. 9. 2018 privítala účastníkov 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Rodina – Zdravie – Choroba. Spoluorganizátormi konferencie boli zahraničné inštitúcie: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií;  Universytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wroclawiu, Wydział Nauk o Zdrowiu; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Vedeckým garantom konferencie bola doc. PhDr., Mgr. Helena Kadučáková, PhD.

Konferenciu otvorila a  účastníkov privítala PhDr. Marcela Ižová PhD., tajomníčka Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Pozvanie na konferenciu prijali a v úvode konferencie sa prihovorili: rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prodekan pre vedu a výskum FZ KU MUDr. Jaromír Tupý, PhD. a zástupcovia partnerských inštitúcií.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner