švoč2018V stredu, 11.4.2018 sa uskutočnilo na pôde Fakulty zdravotníctva KU fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Spolu osem študentov z rôznych katedier prezentovalo výsledky svojich odborných prác. Po prezentácii sa ku každej práci prečítal posudok oponenta a následne študenti odpovedali na ich otázky. Nasledovala diskusia, do ktorej svojimi otázkami prispeli členovia komisie v zložení PhDr. Michaela Vicáňová, PhD., RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. a doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD. MPH, ale aj prítomní vedecko-pedagogickí pracovníci a študenti.

Na Fakulte zdravotníctva KU sa v tomto akademickom roku opäť uskutoční súťaž odborných prác študentov ŠVOČ. Na fakultné kolo tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti FZ KU so svojimi odbornými prácami pod vedením svojich školiteľov do 9. apríla 2018. Do tohto termínu je potrebné odovzdať prodekanke pre mobility a kvalitu RNDr. PaedDr. Márie Novákovej, PhD. (maria.novakova@ku.sk, miestnosť č.310) vyplnenú prihlášku na ŠVOČ, oponentský posudok práce ŠVOČ a jeden krát prácu v hrebeňovej väzbe. Fakultné kolo súťaže sa uskutoční 11.4.2018 na FZ KU (miesto a čas sa ešte upresní).

Odmena pre študentov bude nasledovná: za prvé miesto odmena 400 Eur, za druhé miesto 300 Eur a za tretie miesto 200 Eur.

Preto neváhajte a prihláste sa na ŠVOČ! Vyskúšate si ako prebieha obhajoba práce a na štátniciach už budete pripravení!

neuro1V dňoch 22. - 23. 3. 2018 sa konal VIII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres NeuroRehab 2018 v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity  na Námestí A. Hlinku 48 v Ružomberku.  
Kongres bol podporený EU grantom ITMS 26220220099. Organizátormi kongresu boli: FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KU V RUŽOMBERKU, SLOVENSKÁ NEUROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, NEUROREHABILITAČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKA NEUROREHAB, ÚVN SNP FN RUŽOMBEROK V RUŽOMBERKU, NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP FN V RUŽOMBERKU, KLINIKA REHABILITAČNÍHO LÉKAŘSTVÍ 1. LF UK a VFN V PRAZE, ZDRAVOTNE SOCIÁLNÍ FAKULTA, JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDEJOVICÍCH, FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ ÚSTI NAD LABEM, FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH STUDIÍ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, PODHALANSKA STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL - INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY IN NOWY TARG, FACULTY OF MEDICINE, INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY UNIVERSITY OF RZESZÓW, NEURO REHABILITÁCIÓ, SOPRON, MAĎARSKO a o technické zabezpečenie kongresu sa staral NEUROPREVENT o.z.

denpdFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity  sa aj tento rok zapojila do celoslovenskej kampane Deň počatého dieťaťa. Témou aktuálneho ročníka je motto „Ďakujem, že som“. Jeho význam vysvetľuje hlavná koordinátorka národnej kampane Anna Siekelová nasledovne: „Cez prizmu uvedomenia si hodnoty nášho vlastného života a toho, že je to nezaslúžený dar, ktorý sme dostali a ktorý môžeme využívať, najlepšie vnímame aj hodnotu života všetkých ostatných ľudí. Najmä tých najzraniteľnejších, ktorí sa nedokážu brániť sami, teda nenarodených detí.“ Problematiku úcty k počatému,

neurorehab

Dekanát Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku v mene organizačného a programového výboru si Vás dovoľuje pozvať na VIII. Medzinárodný neurorehabilitačný kongres N e u r o R e h a b 2018,  ktorý sa bude konať v dňoch 22. - 23. 3. 2018 v Organovej sieni Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity, Námestie A. Hlinku 48, Ružomberok.

Registrácia účastníkov – od 8:00 hod. do 18:00 hod.

Slávnostné otvorenie kongresu - o 10:00 hod.

 

Program kongresu - Vedecký a programový výbor konferencie ...

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

faculty of health baner
2019 erasmus baner 
 eduroam banerisic banerobedy baner

rzd 2019 baner

informacie o studiu 2019 20 baner

harmonogram 2019 20 baner

prijimacie konanie 2019 20 baner

ais2 baner

posta baner

kurz prvej pomoci baner

casopis zdravotnicke studie baner

zdravie a zivot nf baner