zenuchova1Ak je spisovný jazyk slovenský spisovným jazykom našich Slovákov, tak sa musí zakladať na jazyku našich Slovákov.“ Aj týmto citátom z diela Samuela Cambela (Slováci a ich reč) predstavila zmýšľanie a vedeckovýskumné zameranie slovenského jazykovedca pôsobiaceho na prelome 19. a 20. storočia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vo svojej prednáške Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy. Prednáška sa uskutočnila na FF KU v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (6. 11. 2018) pod gesciou Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a ružomberskej pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV.

 

zenuchova2Ako úvodný citát napovedá, vedecká tvorba S. Cambela má význam tak pre dejiny spisovnej slovenčiny, ako aj pre slovenskú dialektológiu, zaoberajúcu sa výskumom územných nárečí. Zohľadnenie oboch výskumných rozmerov priviedlo prednášajúcu k hľadaniu odpovede na otázku Prečo začal so štúdiom nárečí, ak jeho cieľom bolo dosiahnuť ustálenú normu spisovnej slovenčiny?, s následnou koncentráciou pozornosti na Cambelov terénny výskum nárečí na východnom a strednom Slovensku (1892 – 1905) z  kvalitatívneho i kvantitatívneho aspektu (metóda výskumu, spôsob nárečového záznamu, rozsah získaného materiálu, dobové i súčasné hodnotenie Cambelovej zbierky ľudovej prozaickej tvorby...) vrátane reflexie transdisciplinárnych súvislostí (dialektológia a folkloristika).

 

zenuchova3K. Žeňuchová je vedeckou pracovníčkou Slavistického ústavu J. Stanislava SAV v Bratislave. V jej vedeckej tvorbe sa osobitná pozornosť venuje práve S. Cambelovi, ako o tom svedčia napr. knižné publikácie Samuel Cambel na pomedzí vedných disciplín. Zberateľské dielo Samuela Cambela v kontexte výskumu ľudovej prózy na Slovensku (2009) a Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela. Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku (2014).

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

+421 44 43 22 708

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

banner 01

ff ku promo video banner

pk 2019 2020 01

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo