2019 ligos kniha obalkaProfesor Milan Ligoš z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU vydal  novú vedeckú prácu s názvom: Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Kapitoly z dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti). Kniha vyšla v Bratislave r. 2019 vo vydavateľstve VEDA SAV. 240 s. ISBN 978-80-224-1770-9. Autor vychádzal zo zistenia, že doteraz na Slovensku nebola vydaná publikácia takéhoto charakteru. Monografia predstavuje syntetický pohľad na problematiku vyučovania slovenčiny ako materinského jazyka od najstarších čias cez súčasnosť s výhľadom do budúcnosti.

 

Základné predely medzi jednotlivými vývinovými obdobiami vidí Ligoš od čias Veľkej Moravy do platnosti prvého štátneho školského zákona Ratio educationis (1777, 1806) a prvej kodifikovanej podoby spisovnej slovenčiny (1787), neskôr je míľnikom vznik Československej republiky (1918) a prelomový rok zániku komunistickej diktatúry v r. 1989, a to v širších rámcových spoločensko-politických a kultúrnych pomeroch našej spoločnosti. Okrem základnej charakteristiky jednotlivých vývinových období práca približuje dejiny vyučovania slovenčiny jednak v prvých stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským (Učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, Gymnázium A. Sládkoviča v Banskej Bystrici), jednak vo vybraných autentických pedagogických dokumentoch z 19. a 20. storočia s cieleným vyzdvihnutím hodnotných publikačných výstupov v čase totality, konkrétne od začiatku 60. rokov (s konštituovaním teórie vyučovania slovenčiny ako vednej a študijnej disciplíny) do r. 1989.

 

Samostatnú kapitolu tvorí pohľad na súčasnú koncepciu vyučovania slovenčiny s výhľadom do budúcnosti. Súčasnú koncepciu vymedzuje ako integračnú kognitívno-komunikačnú s podložím konštruktivizmu a zážitkovosti, v ktorej je ťažisková orientácia na jazyk a komunikáciu v intenciách holistického rozvíjania kompetencií absolventa školy. Progresívne perspektívy vidí v 3 kľúčových oblastiach, a to: v zmene konceptuálneho kurikula (so zreteľom na aktuálne poznatky a tendencie jazykovedy, pričom v zmysle univerzálneho „kódu 3“ odporúča trilaterálny koncept výrazových prostriedkov a textu), využití nových poznatkov o sile jazyka a komunikácie, tiež návrhom uprednostnenia výrazovo-komunikačnej kategórie zrozumiteľnosti a smerovaním ku komplexnej štylistike. V týchto reláciách autor poukazuje na nevyhnutnosť zmeny nielen konceptuálneho, ale i didakticko-metodického kurikula, čo má viesť ku kvalitatívnej inovácii vzdelávacích programov a štandardov na vyučovanie slovenčiny na všetkých stupňoch školy (s návrhom obmeny organizácie školskej sústavy i názvu učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra), napokon takisto  k transformácii pregraduálnej prípravy i celoživotného vzdelávania učiteľov slovenčiny v organickom prepojení na optimalizáciu riadenia škôl (ako ľudských zdrojov)  a tiež adekvátny spoločenský status tohto povolania. Podľa jednej z recenzentiek: „Práca má znaky istej reflexie, pamäti a vízie, resp. celistvého odkazu autora“ (prof. E. Vitézová). 

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2021 2022

ios 01

banner PUBLIKACIE FF KU

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo