Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, čl. III., ods. 5 predlžuje časový interval na podávanie prihlášok do výberového konania na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

•    1 miesto profesora pre odbor žurnalistika (3.2.1) a teória a dejiny žurnalistiky (3.2.2)

 

Požiadavky:
1.    kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
2.    dosiahnuté vzdelanie zodpovedajúce funkčnému miestu;
3.    splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae.

 

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

  • štruktúrovaný životopis;
  • jednu ukážku uchádzačovej publikačnej činnosti (článok, kapitola knihy alebo kvalifikačnej práce);
  • štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
  • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
  • pri funkčnom mieste profesor: doklad o získaní vedecko-pedagogického titulu profesor

Platové podmienky – podľa platovej stupnice platových taríf zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby. Nástup do zamestnania – podľa dohody.
Termín podania prihlášok – do 3. mája 2016 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 12. mája 2016 o 9.00 hod.

 

V Ružomberku 14. apríla 2016

Mgr. Marek Babic, PhD.
dekan FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo