Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, čl. III, ods. 5 predlžuje časový interval na podávanie prihlášok do výberového konania na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 miesto lektora holandského jazyka

Požiadavky:

 1. kvalifikačné predpoklady a schopnosti podľa § 75 zákona č. 131/2002;
 2. splnené predpoklady podľa Ex corde ecclesiae;
 3. univerzitné vzdelanie v odbore holandský jazyk a literatúra / kultúra / prekladateľstvo a tlmočníctvo;
 4. znalosť holandského jazyka na akademickej úrovni;
 5. znalosť najmenej jedného z nasledujúcich jazykov: angličtina, nemčina, slovenčina, čeština;
 6. pomoc pri organizovaní vedeckých a kultúrnych aktivít (kolokviá, prezentácie, Dutch Days);
 7. organizovanie a aktívna účasť na skúškach CNaVT, grantových schémach;
 8. technické schopnosti (PC a elektronické médiá);
 9. medzinárodné kontakty v odbornej oblasti.

Ponuka:

 1. pracovná zmluva na ustanovený pracovný čas (12 hodín výučba holandského jazyka pre študentov prvého a druhého ročníka, 2 hodiny výučba predmetu vlastiveda);
 2. dobré technické podmienky pre výučbu;
 3. dobré podmienky pre vedeckú prácu (knižnica KU);
 4. ubytovanie v univerzitnom kampuse za prijateľnú cenu;
 5. intelektuálne stimulujúce prostredie;
 6. podpora pri ďalšom vedeckom rozvoji (o. i. pri účasti na jazykových kurzoch v Nizozemsku a Flámsku).

K prihláške do výberového konania treba predložiť:

 • štruktúrovaný životopis v holandskom a anglickom (prípadne slovenskom či českom) jazyku;
 • osobný dotazník (ŠEVT alebo KU);
 • úradne potvrdenú kópiu o ukončenom univerzitnom vzdelaní.

Platové podmienky: základná zložka mzdy od 766,50 Eur mesačne určená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Nástup do zamestnania – 1. februára 2019.

 

Termín podania prihlášok – do 19. decembra 2018 do 12.00 hod. na adresu: Dekanát FF KU, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok. Na obálku jasne vyznačiť „VK - neotvárať“. Uchádzači, ktorí splnia požiadavky výberového konania, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 9. januára 2019 od 10.00 hod.

 

 

V Ružomberku 23. novembra 2018                                                                                                                           

 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

dekan FF KU

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 023

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

letná univerzita ku banner na web

ff ku promo video banner

banner prijimaci konanie 2020 2021

ios 01

el prihlaska ff white

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.skmozaika banner final2

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo