snem10. januára 2019 sa na pôde Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku konal Snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike, zriadená je zákonom 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

 

Snem komory je najvyšším orgánom komory, schvaľuje štatút komory, iné vnútorné predpisy komory a etický kódex. Taktiež volí a odvoláva predsedu komory a ostatných členov orgánov komory.

 

Na ružomberskom sneme zazneli správy o činnosti jednotlivých volených orgánov komory a regionálnych zástupcov, prezentovaná bola správa o hospodárení komory. Konali sa doplňujúce voľby predsedu komory, aktualizovali sa základné dokumenty komory. Na sneme bol aktualizovaný aj Etický kódex SP, schválila sa smernica SOPRA o odmeňovaní sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Dôležitým bodom programu bola diskusia o návrhu novely zákona 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, odmeňovaní sociálnych pracovníkov a o dopade zákona na ostatné zákony.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku