simra 2 titV dňoch 10. až 13. júna 2019 som sa zúčastnila na výročnej porade riešiteľov projektu Horizont 2020: „Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach (SIMRA)“. SIMRA je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020 Európskej únie a jeho cieľom je zlepšiť chápanie spoločenských inovácií a inovačného riadenia v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a hľadať vhodné postupy a metódy ako ich podporiť v marginalizovaných vidieckych oblastiach.

 

simra logo


Výročná porada sa konala v Aténach v Medzinárodnom centre pre výskum životného prostredia a hospodárstva (ICRE8), ktorý je národným partnerom projektu SIMRA v Grécku. Cieľom porady bolo vyhodnotiť hlavné výsledky dosiahnuté počas doterajšieho riešenia projektu SIMRA a dohodnúť aktivity, ktoré sa budú realizovať počas posledného, štvrtého roku riešenia projektu. Na porade som sa zúčastnila ako členka Vedeckej poradnej skupiny a tiež ako spoluriešiteľka projektu SIMRA, kde som zodpovedná za prípadovú štúdiu lokality UNESCO Vlkolínec.

 

simra 1

Diskusia, na ktorej riešitelia predstavovali hlavné výsledky prípadových štúdií

(autor fotografie: Tomáš Szabo, CETIP)

 

Projekt SIMRA je riadený prostredníctvom ôsmich pracovných balíkov (WP), z ktorých každý pokrýva jeden alebo viacero aspektov projektu. WP1 sa venuje vedeckej koordinácii projektu, jeho efektívnosti a kvalite. WP2 je zameraný na definovanie procesu hodnotenia spoločenských inovácií a operačného rámca pre zapojenie všetkých zainteresovaných strán s cieľom pripraviť vhodné postupy implementácie spoločenských inovácií do praxe. WP3 sa venuje komplexnej analýze a kategorizácii existujúcich príkladov sociálnych inovácií. WP4 vyvíja inovatívny integrovaný súbor metód na testovanie spoločenských inovácií a hodnotenie ich dopadov. WP5 je zameraný na hodnotenie prípadových štúdií spoločenských inovácií. Tieto štúdie, medzi ktorými je zaradená aj lokalita UNESCO Vlkolínec, prinášajú veľmi cenné empirické poznatky z konkrétnych realizovaných spoločenských inovácií. Zároveň testujú súbor metodických nástrojov SIMRA a overujú ich výpovednú hodnotu. Ďalší WP6 je venovaný analýze a odporúčaniam pre tvorcov politík, zainteresované strany a konečných užívateľov. Ďalšie WP7 a WP8 sa venujú činnostiam v oblasti komunikácie, šírenia a inovácie, riadenie a správy projektu.

 

simra 2

Spoločná fotografia účastníkov výročnej porady projektu SIMRA

(zdroj: https://twitter.com/simra_eu?lang=en)


Výsledky a zistenia projektu SIMRA sa využijú v nových metodikách, ktoré budú predložené Európskej komisii, a budú zverejnené a odporúčané na širšie využitie v rámci celej EÚ. Cennými výstupmi projektu SIMRA budú aj spoločné články riešiteľov projektu v špeciálnych číslach karentovaných časopisov zameraných na spoločenské inovácie vo vidieckych územiach. Podrobnejšie informácií o projekte SIMRA a jeho výstupoch je možné nájsť na stránke www.simra-h2020.eu.

 

Autor: Mária Kozová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

prijimacie konanie

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku