kongres4 titV dňoch 1. až 5. júla 2019 sa konal na Univerzite v Miláne-Bicocca v Taliansku 10. Svetový kongres Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu/International Association for Landscape Ecology (IALE) s názvom: Príroda a spoločnosť, ktoré čelia výzvam antroprocénu a perspektívy krajinnej ekológie. Svetové kongresy IALE predstavujú prestížne krajinnoekologické podujatie a konajú sa každé štyri roky.

 

 

kongres logo

 

Predchádzajúce kongresy boli v USA (2015, 1999), Číne (2011), Holandsku (2007), Austrálii (2003), Francúzsku (1995), Kanade (1991), Nemecku (1987) a Dánsku (1983). Samotné založenie IALE sa uskutočnilo na 6. Medzinárodnom sympóziu o problémoch ekologického výskumu krajiny, ktoré sa konalo v Piešťanoch v októbri 1982, ako prejav uznania rozvoja krajinnej ekológie v bývalom Československu.

 

kongres1

Obr. 1 10. Svetový kongres IALE otvorila Christine Fürst, bývalá prezidentka IALE

(Foto: Guido Maria Ratti)

 

Pojem antropocén, ktorý je v názve 10. Svetového kongresu IALE, je pomerne nový termín z oblasti geochronológia. Je motivovaný snahou označiť obdobie, kedy ľudstvo svojou činnosťou globálne ovplyvňuje zemský ekosystém. Podujatie otvorila svojím príhovorom Christine Fürst, bývalá prezidentka IALE (obr. 1). Kongres bol zameraný na aktuálne tematické oblasti: biokultúrne krajiny; ochrana biodiverzity; poruchy v krajine; vzdelávanie a veda pre občanoch; od štruktúr krajiny k jej funkciám; budúcnosť: scenáre a nové krajiny; geografia a krajinná ekológia; zelená a modrá infraštruktúra; história, dynamika a premena krajiny; ekosystémové funkcie a služby; spravovanie krajiny; modelovanie krajiny; krajinné plánovanie; obnova biotopov a krajiny; sociálno-ekonomické a ekologické systémy; špecifické krajiny; technológie a krajinná ekológia; teória krajinnej ekológie; mestské regióny; a veda o vegetácii a krajinná ekológia. Mimoriadny ohlas mali plenárne prednášky a panelová diskusia o význame krajinnej ekológie pre dnešnú spoločnosť a jej budúci rozvoj (obr. 2, 3).

 

kongres2

Obr. 2 Christine Fürst z Martin Luther University Halle-Wittenberg (Nemecko) moderovala panelovú diskusiu, do ktorej boli pozvaní reprezentanti IALE a jej regiónov z celého sveta (IALE Afrika, IALE Čile, IALE-Europe, IALE-India, IALE Talianska, IALE Severnej Ameriky, IALE Ruska a IALE Turecka

(Foto: Mária Kozová)

 

kongres3

Obr. 3 Účastníci 10. Svetového kongresu IALE sledujú panelovú diskusiu

(Foto: Mária Kozová)


Vzhľadom na veľký počet paralelne prebiehajúcich sympózií som sa zúčastnila iba na vybraných z nich, ktoré súvisia s vedeckými projektami, na ktorých sa podieľam. Najviac ma zaujali prednášky v rámci sympózií: „Inovácie v oblasti politiky a spravovania poľnohospodárskej krajiny“ (v rámci ktorého som mala poster z výsledkov prípadovej štúdie Vlkolínec, ktorá je súčasťou projektu H2020 Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych územiach - SIMRA); „Rekonštrukcia minulej krajiny s cieľom simulovať budúci scenár prostredníctvom multudisciplinárnych prístupov“; „Európsky dohovor o krajine po 20 rokoch“; „Podpora ekosystémových služieb na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja“; a „Inovácia výučby a učenia sa krajinnej ekológie“.

 

kongres4

Obr. 4 Spoločná fotografia účastníkov na záver kongresu

(Foto: Guido Maria Ratti)


Na kongrese odznelo 5 plenárnych prednášok a okolo 750 prednášok v rámci sympózií. V posterovej sekcii bolo prezentovaných viac ako 200 posterov. Na kongrese sa zúčastnilo takmer 1000 účastníkov zo 60 krajín sveta (obr. 4). Organizátormi podujatia boli: IALE, talianska regionálna organizácia IALE a Univerzita v Miláne-Bicocca (obr. 5).

 

kongres5

Obr. 5 Organizátori 10. Svetového kongresu IALE, v strede je Emilio Padoa-Schioppa, hlavný organizátor podujatia z Univerzity Bicocca v Milane

(Foto: Guido Maria Ratti)


Z bohatej ponuky odborných exkurzií som si vybrala exkurziu do vinohradníckej krajiny Langhe - Roero a Monferrato (územie Piedmontu), ktorá je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO (obr. 6, 7).

 

kongres6

Obr. 6 Pohľad na zachovalú tradičnú vinohradnícku krajinu v Piedmonte

(Foto: Eva Pauditšová)

 

kongres7

Obr. 7 Účastníci exkurzie v tradičnej vinohradníckej krajiny v Piedmonte

(Foto: Mária Kozová)

 

Počas kongresu sa konali zasadnutia členov IALE (Plenárne zhromaždenie IALE a pracovná porada zástupcov európskych regiónov IALE) a ďalšie pracovné porady riešiteľov medzinárodných projektov. Najbližšie významné podujatie IALE, a to Európsky kongres IALE 2021, sa uskutoční vo Varšave v Poľsku 5.-9. júla 2021. Európsky kongres budú spoločne organizovať: Európska asociácia pre ekológiu krajiny, Poľská asociácia pre krajinnú ekológiu, Inštitút geografie a priestorovej organizácie Poľskej akadémie vied a Fakulta geografie a regionálnych štúdií Varšavskej univerzity. Európsky kongres IALE 2021 predstaví tému „Krajinná ekológia - tvorba budúcnosti, poučenie z minulosti“.


Autor: Mária Kozová

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2  email  stravovanie

 

isic preukazy  instagram  facebook

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

duku