Projekt INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001:
„Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“
(UNESCO VLaMI)

 

interreg logo

 

Projekt UNESCO VLaMI bol podaný v októbri 2016 do výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív. Projekt bol schválený v júni 2017 a doba riešenia je plánovaná od 01. septembra 2017 do 30. júna 2019.
 
Celkové náklady projektu sú 135 484,43 EUR, z toho finančná podpora z EÚ
(z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) je  115 161,73 EUR.

 

Partneri projektu: Masarykova univerzita v Brne (vedúci partner), Katolícka univerzita v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner), Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s. Lednice, Mesto Ružomberok a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Záujmové územia projektu: Prírodný park Mikulčický Luh (Česká republika) a lokalitu UNESCO Vlkolínec (Slovensko).

 

Kľúčové cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľské subjekty a členovia záujmových a mimovládnych organizácií.

 

INTERREG je programom cezhraničnej spolupráce a umožňuje zaradiť do jednotlivých projektov aj aktivity zamerané na vzdelávanie a osvetu. Dôležitou súčasťou projektu UNESCO VLaMI sú preto vzdelávacie workshopy s praktickými ukážkami tradičných foriem obhospodarovania územia. Z hľadiska výchovných, vzdelávacích a osvetových aktivít projekt je zameraný na rôzne podujatia za účasti slovenských a českých partnerov, ktoré prispejú k zvýšeniu povedomia miestnych obyvateľov a návštevníkov a  k environmentálnej výchove na školách. Vzdelávacie a školiace programy a priebežné konzultácie pre samosprávu, štátnu správu a zástupcov ďalších cieľových skupín podporia výmenu pozitívnych skúseností, podporia efektívnejšiu správu v obidvoch záujmových územiach a prispejú k zlepšeniu zručností miestnych aktérov a výmene skúseností a dobrej praxe. Projekt UNESCO VLaMI bol predstavený na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku (zverejnené dňa 11. októbra 2017)
 
Pre lokalitu Vlkolínec sa postupne v spolupráci s partnermi projektu od roku 2017 začali realizovať v súlade s harmonogramom riešenia projektu UNESCO VLaMI nasledujúce aktivity a úlohy:
 
1. Vzdelávacie a školiace aktivity, vypracovanie štúdií a metodík: krajinná štúdia na revitalizáciu ochranného pásma (ktorej súčasťou je aj vyhodnotenie vývoja krajinnej štruktúry v lokalite Vlkolínec za ostatných 250 rokov), manuál o tradičnom hospodárení, koncepty a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu; vypracovanie návrhov opatrení na zabezpečenie požiadaviek miestnych obyvateľov, turistov a návštevníkov (na základe prieskumu názorov verejnosti) a ďalšie úlohy.


Vyššie uvedené výstupy projektu sa postupne realizovali v priebehu rokov 2017 a 2018 a tvoria odborný podklad pre nový Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec a ochranné pásmo. Návrh Územného plánu zóny Ružomberok – Vlkolínec, ktorého vypracovanie obstaralo Mesto Ružomberok v roku 2017, by mal obsahovať záväzné usmernenia k spravovaniu lokality, vrátane opatrení na reguláciu návštevnosti lokality Vlkolínec. Následne Mesto Ružomberok pripraví motivačné nástroje, ktoré by mali prispieť k obnove tradičných foriem hospodárenia v ochrannom pásme lokality Vlkolínec.
 
Informácia o prvom workshope v septembri 2017 bola zverejnená na stránke


http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/68984-projekt-zamerany-na-skvalitnenie-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva (zverejnené dňa 26. septembra 2017)

 

Ďalšie informácie sú zverejnené na stránkach
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/workshop-o-lokalite-unesco-vlkolinec/37147-clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=1 (zverejnené dňa 21. septembra 2017)

 

http://www.unesco.sk/a/Workshop--E2-80-9ENavrhy-na-revitalizaciu-a-udrzatelne-vyuzivanie-lokality-UNESCO-Vlkolinec-E2-80-9C (zverejnené dňa 29. 09. 2017)

 

Viac informácií o ďalšom vzdelávacom workshope realizovanom vo Vlkolínci na jar 2018 je na stránke http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69589-riesitelia-cezhranicneho-projektu-interreg-predstavili-pripravu-revitalizacnych-planov-pre-lokalitu-unesco-vlkolinec (zverejnené 04. mája 2018)

 

Naše aktivity spropagovali aj miestne médiá v Ružomberku napr. Ružomberský hlas http://www.rkhlas.sk/?id_bl=3669

 

Ružomberský magazín: https://rmagazin.sk/vo-vlkolinci-zacali-s-obnovou-zahrad-sadov-a-tradicnych-foriem-hospodarenia/
 
Na základe vypracovaných návrhov vhodných foriem využitia územia Vlkolínca sa na jar 2018 začalo v spolupráci s PD Ludrová a miestnymi podnikateľmi s prípravou obnovy tradičných foriem hospodárenia v krajine na vytipovaných políčkach v ochrannom pásme lokality Vlkolínec. Zároveň sa lete 2018 začalo s realizáciou mapovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín v lokalite Vlkolínec a pokračuje sa v plánovaných akciách na revitalizácii pridomových záhrad.

 

Významným výstupom v roku 2018 bola konferencia a workshop, ktoré boli organizované v Ružomberku a vo Vlkolínci v dňoch 24. a 25. 10. 2018 v spolupráci so všetkými partnermi projektu pri príležitosti 25. výročia zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva.

 

Viac informácií o podujatiach je na stránkach:
http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69900-vlkolinec-je-uz-25-rokov-svetovym-dedicstvom (zverejnené 17. októbra 2018)

 

http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/69968-25-vyrocie-od-zapisu-lokality-vlkolinec-do-zoznamu-svetoveho-dedicstva-unesco (zverejnené 12. novembra 2018)

 

Ďalšie podujatia projektu UNESCO VLaMI boli realizované v Brne, Ledniciach a v Mikulčiciach (informácie o projekte sú zverejnené aj na stránke vedúceho partnera Masarykovej univerzity v Brne https://vlami.ped.muni.cz/ a tiež na stránke Mesta Ružomberok v sekcii OZ Vlkolínec


http://www.vlkolinec.sk/vsk/aktuality/oznamy/pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-v-zivote-obci-miest-a-regionov-).


Informácie o spolupráci Katolíckej univerzity v Ružomberku s mestom Ružomberok na úlohách manažmentu lokality UNESCO Vlkolínec nájdete aj v článku Lokalita Vlkolínec je už 25 rokov zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNE SCO v časopise Kuriér (str. 12-13, január, 2019)..


http://www.ku.sk/images/dokumenty/ku/dokumenty/kurier_januar_2019-web.pdf
 
2. Záverečná etapa projektu v roku 2019 bola zameraná na implementáciu výsledkov projektu do praxe a ich priemet do zásadných strategických dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni a tiež na propagáciu získaných výsledkov.


Významným príspevkom projektu k podpore udržateľného rozvoja je Krajinná štúdia – Vlkolínec (2019), ktorá obsahuje podrobne spracovaný návrh opatrení pre udržateľný rozvoj Vlkolínca a jeho okolia. Obsahuje návrh manažmentu Vlkolínca, návrhy opatrení pre rozvoj cestovného ruchu s dôrazom na udržateľnosť charakteristického vzhľadu krajiny, návrhy na obnovu tradičného hospodárenia vo Vlkolínci a na podporu zachovávania tradícií a zvýšenie diseminácie poznatkov, návrhy na zvýšenie kvality služieb a návrhy manažmentu ovocných záhrad. V kapitole 10 sú zaradené aj návrhy opatrení na uplatnenie sociálnych a komunitnoprospešných podnikov pre naplnenie verejného a komunitného záujmu podporujúceho tradičné obhospodarovanie políčok a ďalšie činnosti, akými sú udržateľný turizmus a obnova tradičných remesiel v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec.


K podpore udržateľného rozvoja v záujmových územiach prispeje aj Manuál tradičného hospodárenia („Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO z pohledu možností účelové obnovy tradičního hospodaření“), v ktorom sú zaradené aj konkrétne opatrenia na podporu udržateľného rozvoja (2019). Publikácia obsahuje vstupné kapitoly venované revitalizácii prírode blízkych a starých kultúrnych segmentov súčasnej krajiny a revitalizačným princípom aplikovateľných v horskom a nížinnom prostredí kultúrnej krajiny. Osobitná pozornosť sa venuje udržateľnému rozvoju v chránených územiach / lokalitách UNESCO - v pamiatkach prírodného a kultúrneho dedičstva a biosférických rezerváciách. Samostatné podrobné kapitoly sú venované záujmovým územiam projektu, a to revitalizácii tradičnej kultúrnej krajiny Vlkolínca a revitalizácii starej kultúrnej krajiny riečnej nivy Moravy pri Mikulčiciach. Manuál je určený širokému okruhu čitateľov, predovšetkým je však určený miestnym obyvateľom v záujmových územiach projektu, miestnym samosprávam, miestnym farmárom a členom miestnych mimovládnych záujmových organizácií.


Najvýznamnejším výstupom k rozvoju spolupráce inštitúcií verejnej správy a ďalších dôležitých inštitúcií podporujúcich udržateľnosť výstupov projektu bolo podpísanie „Memoranda o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO“. Podpísanie Memoranda o spolupráci a potvrdenie záujmu pokračovať vo vzájomnej spolupráci na ďalších aktivitách aj po skončení projektu UNESCO-VLaMI bol potvrdený dňa 6. mája 2019 v Ledniciach na workshope "Úloha administratívnych, ekonomických a občianskych subjektov v špecificky chránených územiach UNESCO". Partnermi Memoranda o spolupráci sú: Masarykova univerzita v Brne, Katolícka univerzita v Ružomberku, Biosférická rezervácia Dolní Morava, o.p.s., Správa CHKO a Biosférická rezervácia Poľana, Masarykovo múzeum v Hodoníne, Krajský pamiatkový úrad Žilina, Občianske združenie Vlkolínec, Mesto Ružomberok a obec Lednice. Štatutárni zástupcovia subjektov, ktoré prijali Memorandum o spolupráci, slávnostne podpísali vyhlásenie o budúcej spolupráci v oblasti zachovania tradičných hodnôt ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, realizácii pravidelných školiacich a vzdelávacích programov pre predstaviteľov miestnych samospráv a štátnej správy spravujúcich lokality UNESCO, v oblasti podpory tradičných foriem hospodárenia a podpory tradičných remeselných zručnosťou pri obnove a údržbe objektov ľudovej architektúry.


http://www.ku.sk/index.php/ouniverzite/spravy/70330-memorandum-o-spolupraci-partnerov-pri-ochrane-lokalit-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva-unesco


Ďalším významným podujatím v roku 2019 podporujúcim zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručnosti organizačných štruktúr bola exkurzia s diskusným fórom  Vlkolínec – 26 rokov v UNESCO, ktorá sa uskutočnila na Mestskom úrade v Ružomberku a v lokalite UNESCO Vlkolínec. Podujatie usporiadala dňa 7. júna 2019 Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity (vedúci partner) v spolupráci s mestom Ružomberok (partner 2), Katolíckou univerzitou v Ružomberku (hlavný cezhraničný partner) a ďalšími partnermi: Biosférickou rezerváciou Dolní Morava, o.p.s. (Partner 1) a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre (partner 3) pracovné stretnutie na Mestskom úrade v Ružomberku a odbornú exkurziu v lokalite UNESCO Vlkolínec. Pracovné stretnutie a exkurzia boli určené zástupcom samospráv, ktorých spájajú podobné problémy pri riešení ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pamiatok UNESCO, či iných významných kultúrnych alebo prírodných pamiatok. Riešiteľov projektu INTERREG a zástupcov samospráv z územia Biosférickej rezervácie Dolní Morava o.p.s. prijal v nádhernej zasadacej miestnosti Mestského úradu 1. viceprimátor mesta Ružomberok Mgr. Michal Lazar. V rámci popoludňajšej časti odborného programu hostia z českých partnerských organizácií a samospráv navštívili lokalitu UNESCO Vlkolínec.


http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/70434-riesitelia-projektu-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-v-zivote-obci-miest-a-regionov-sa-stretli-s-1-viceprimatorom-mesta-ruzomberok-mgr-michalom-lazarom


Aj po ukončení riešenia projektu spolupráca partnerov naďalej pokračuje. Uskutočnili sa pracovné stretnutia s predstaviteľmi mesta Ružomberok, ktorým boli odovzdané hlavné výstupy projektu. Dňa 3. októbra 2019 sa uskutoční  na Katolíckej univerzite v Ružomberku workshop Návrhy revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec. Workshop organizuje Katolícka univerzita v Ružomberku v spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovej Univerzity v Brne, BR Dolní Morava, mestom Ružomberok, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, spoločnosťou CETIP Network (Centrom transdisciplinárnych štúdií, inštitúcií a politík, Praha) a Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene. Na workshope budú predstavené návrhy ďalšej spolupráce partnerov v rámci podpísaného Memoranda o spolupráci pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na workshope budú predstavené štyri publikácie, ktoré sú výstupmi projektu INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001 „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“:


1.    Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov (Zborník z konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 24.-25. októbra 2018, Kozová, M., editorka, 2018, Katolícka univerzita v Ružomberku).
2.    Krajinotvorné profese a aktivity člověka v chráněných územích UNESCO. Role lidských činností v současné kultúrní krajině (Kolejka, J., Vybíral, J, Kozová M. a kol., Masarykova univerzita v Brne, 2019).
3.    Krajinná štúdia – Vlkolínec (Pauditšová, E., Kozová, M. a kol., 2019, Katolícka univerzita v Ružomberku)
4.    Tradice a kulturní hodnoty území v péči UNESCO. Možnosti účelové obnovy tradičního hospodaření (Lněnička, L., Kolejka, J., Kozová, M. a kol., 2019, Masarykova univerzita v Brne).


Na základe výsledkov projektu a vo väzbe na vypracovanú krajinnú štúdiu a nový Územný plán zóny Ružomberok – Vlkolínec sa v roku 2019 pripraví postup pre prípravu nového manažmentového plánu obhospodarovania ochranného pásma PRĽA. V spolupráci s členmi Rady pre Vlkolínec bude pripravený koncept na nový Štatút lokality Vlkolínec a návrh znenia všeobecne záväzného nariadenia (pre Mesto Ružomberok) podporujúceho tradičné formy obhospodarovania. Na vypracovaní výstupov sa budú podieľať všetci slovenskí a českí partneri projektu UNESCO VLaMI.


Mária Kozová
 
Kontakt:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
maria.kozova@ku.sk

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

alumni klub ku banner