Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a odborného zamestnanca potrebných na výkon odbornej činnosti.

Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania, akreditovaných v súlade s platnou legislatívou, a to formou adaptačného, aktualizačného, inovačného, špecializačného či funkčného vzdelávania.

Súčasťou prihlášky na kontinuálne vzdelávanie je aj súhlas riaditeľa inštitúcie, v ktorej uchádzač pôsobí, s absolvovaním vzdelávania. Dôvodom je, že riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania.     

Na kontinuálne vzdelávanie s výnimkou adaptačného vzdelávania možno prijať pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti.

Pedagogický zamestnanec s minimálne tromi rokmi pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec s minimálne tromi rokmi odbornej činnosti môže požiadať o overenie profesijných kompetencií získaných výkonom jeho pedagogickej činnosti, výkonom jeho odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním. Overenie kompetencií sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a spôsobom určeným pre príslušný druh akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa príslušných ustanovení zákona. Overenie profesijných kompetencií sa môže uskutočniť v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania. Úspešné overenie profesijných kompetencií sa považuje za absolvovanie príslušného programu kontinuálneho vzdelávania, o čom vydá absolventovi osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania.   

Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, a zároveň aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie.

Katolícka Univerzita  v Ružomberku prostredníctvom vlastného špecializovaného pracoviska – Centra celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku, vytvára logický systém prinášajúci skvalitnenie odbornosti pedagógov a riadiacich funkcionárov prostredníctvom vedných disciplín pedagogiky, psychológie, manažmentu a ekonomiky vzdelávania.

Centrum celoživotného vzdelávania PF KU v Ružomberku v systéme kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov aktuálne uskutočňuje:

 

• aktualizačné vzdelávanie
• inovačné vzdelávanie
• špecializačné vzdelávanie
• funkčné vzdelávanie
• ďalšie formy kontinuálneho vzdelávania.

 

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:
1300303904 (Ružomberok),  1300303908 (Levoča)

Špecifický symbol:
Atestačné práce
603 904 (Ružomberok),  603 908 (Levoča)
Funkčné vzdelávanie (Školský manažment)
115 904 (Ružomberok),  115 908 (Levoča)
Inovačno-funkčné vzdelávanie          
116 904 (Ružomberok),  116 908 (Levoča)
Ostatné druhy vzdelávania
116 904 (Ružomberok),  116 908 (Levoča)

 

AKTUALITY

 

PRIDELENIE AKREDITAČNÝCH PRÁV NA DVA PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA – PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE

 

Na základe pridelenia akreditačných práv MŠVVaŠ SR od 28.1.2018 Centrum celoživotného vzdelávania PF KU rozšírilo portfólio poskytovaných akreditovaných vzdelávacích programov o nasledujúce dva vzdelávacie programy v rámci aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania:

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie
 
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie
 
Odborní zamestnanci v školstve - psychológovia a školskí psychológovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie programy v priebehu celého roka.

 

PONUKA AKREDITOVANÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

 

pdf logo 2 Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na druhom stupni základnej školy
pdf logo 2 Inovatívne vyučovanie anglického jazyka na stredných školách

 

ATESTÁCIE

 

O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu.
Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Absolventi edukačnej prípravy:
Uchádzači o vykonanie atestácie, ktorí absolvovali edukačnú prípravu na atestáciu v CCV PF KU v Ružomberku, musia vykonať atestáciu len v našej vzdelávacej inštitúcii a v lehote do dvoch rokov od ukončenia uvedeného prípravného atestačného vzdelávania.
 
V súlade s platnou Vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa atestácia môže uskutočniť v termíne do šiestich mesiacov od 1.1. resp. 1.7. príslušného kalendárneho roku - teda nie od doručenia žiadosti a jej zaregistrovania.  Platnosť osvedčenia o absolvovaní edukačnej prípravy na atestáciu je dva roky odo dňa jej ukončenia.  Z hľadiska dodržania dvojročnej lehoty od ukončenia edukačnej prípravy po ukončenie atestácie je preto okrem dostatočného časového priestoru na proces spracovania atestačnej práce potrebné počítať s dostatočnou rezervou aj na proces atestácie.
 
Ak si uchádzač, ktorý je účastníkom edukačnej prípravy na atestáciu v CCV PF KU v Ružomberku podá žiadosť o vykonanie atestácie pred ukončením tejto edukačnej prípravy na základe preukázania 60 platných kreditov, po ukončení uvedenej edukačnej prípravy si organizácia vyhradzuje právo neakceptovať zmenu podmienok uvedených v prihláške na základe doloženia náhrady za 30 kreditov. Uchádzač v tomto prípade tiež nemá automaticky právo na uplatnenie odpustenia poplatku za vykonanie atestácie, pretože táto je viazaná na akceptáciu osvedčenia o absolvovaní edukačnej prípravy.
     
Upozornenie:
Uchádzači, ktorí absolvovali celú edukačnú prípravu na atestáciu v inej akreditovanej vzdelávacej organizácii, v súlade s platnou vyhláškou majú možnosť vykonať atestačnú skúšku iba v uvedenej inštitúcii (až na výnimočné prípady).

 

Čestné vyhlásenie
word icon small Žiadosť o vykonanie prvej atestácie
word icon small Žiadosť o vykonanie druhej atestácie

 

Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce k I. a II. atestácii
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce odborný I
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce odborný II
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg MOV I
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg MOV II
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg učiteľ I
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg učiteľ II
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg vychovávateľ I
pdf logo 2 Tematické okruhy pre vypracovanie atestačnej práce pedagóg vychovávateľ II


Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. a II. atestácie
pdf logo 2 Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti I. atestácie
pdf logo 2 Tematické okruhy k vykonaniu ústnej časti II. atestácie
pdf logo 2 Tematické okruhy pre odborných zamestnancov

 

Povinné náležitosti ku žiadosti:

atestačná práca – 2x v printovej forme a 2x na CD (CD musí obsahovať prácu vo formáte Word a PDF)
úradne overený doklad o vykonaní I. atestácie (len k žiadosti o vykonanie II. atestácie)
doklad o vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa žiadosť vzťahuje
(neoverené)kópie dokladov o dosiahnutí požadovaného počtu kreditov, v prípade absolvovania prípravného atestačného vzdelania kópiu osvedčenia o jeho absolvovaní
doklad o zaplatení poplatku za vykonanie atestácie. Cena za proces atestácie je vo výške 41 €, v prípade absolvovania edukačnej prípravy na PF KU v Ružomberku nie je atestácia spoplatnená.

Dva výtlačky atestačnej práce, zviazané v pevnej väzbe alebo mäkkej tepelnej väzbe (hrebeňová väzba nie je prípustná) s priloženými CD nosičmi (CD musí obsahovať prácu vo formáte Word a PDF) je potrebné poslať na adresu:

 

Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Podmienkou pre zaradenie atestačnej práce do procesu posudzovania je doručenie potvrdenia o uhradení poplatku za vykonanie atestácie u uchádzačov o atestačnú skúšku, ktorí neabsolvovali edukačnú prípravu na atestáciu na CCV PF KU v Ružomberku.

 

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

 

word icon small Vzor atestačnej práce
word icon small Formálna úprava atestačnej práce

 

Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,
prihlášky na všetky druhy edukačnej prípravy pre pedagogických a odborných zamestnancov  pred prvou aj pred druhou atestáciou, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.


 
EDUKAČNÁ PRÍPRAVA NA ATESTÁCIU

 

Ak sa aktualizačné vzdelávanie organizuje ako príprava na vykonanie atestácie podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, toto vzdelávanie sa nazýva prípravné atestačné vzdelávanie.

Prípravné atestačné vzdelávanie uskutočňuje poskytovateľ podľa § 49 ods. 3 zákona, u ktorého sa na vykonanie atestácie pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec prihlási následne na vykonanie atestácie.

Na prípravné atestačné vzdelávanie môže byť prijatý len pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý sa k termínu podania prihlášky preukáže najmenej 30 získanými platnými kreditmi. Prípravné atestačné vzdelávanie sa vzťahuje na vykonanie jednej atestácie, ktorú absolvent prípravného atestačného vzdelávania vykoná v lehote do dvoch rokov od ukončenia prípravného atestačného vzdelávania.

 

Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na prvú atestáciu:

Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1702/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1704/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1706/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1732/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1648/2016-KV)
Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1736/2017-KV)
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie (číslo akreditácie 1904/2018-KV)


Centrum celoživotného vzdelávania má akreditované nasledujúce programy pre prípravu na druhú atestáciu:

Edukačná príprava učiteľov pre predprimárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1703/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1705/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1707/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1731/2016-KV)
Edukačná príprava učiteľov základných umeleckých škôl na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1649/2016-KV)
Edukačná príprava pre špeciálneho pedagóga, školského špeciálneho pedagóga a terénneho špeciálneho pedagóga na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1737/2017-KV)
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie (číslo akreditácie 1905/2018-KV)

 

word icon small Prihláška na edukačnú prípravu na prvú atestáciu
word icon small Prihláška na edukačnú prípravu na druhú atestáciu

 

Povinné náležitosti:

správne a úplne vyplnená prihláška potvrdená riaditeľom resp. zriaďovateľom a súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaný žiadateľom o vykonanie atestácie
(neoverená) kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (resp. kvalifikačnej skúšky) – tento doklad je potrebné doložiť len v prípade prihlášky na edukačnú prípravu na vykonanie druhej atestácie
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v príslušnej kategórii a podkategórii, ku ktorej sa prihláška vzťahuje
(neoverené) kópie dokladov o získaní 30 kreditov
doklad o zaplatení poplatku za edukačnú prípravu

 

Poplatok za vzdelávanie v rámci edukačnej prípravy vo výške 129 EUR (suma je už vrátane vykonania atestačnej skúšky) uhraďte na účet:

 

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

 

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prihlášky na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.

 
FUNKČNÉ VZDELÁVANIE

 

Funkčné vzdelávanie – Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1728/2016-KV

 

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Získať a uplatniť vedomosti súvisiace s profesijnými kompetenciami potrebnými pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení výchovného poradenstva a prevencie.

 

Špecifické ciele:

Získať spôsobilosť vypracovávať víziu organizácie, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
Vedieť vytvoriť portfólio pre podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu so zámerom utvárania a zabezpečenia kvality organizácie,
Uplatniť inovatívne riadiace prístupy v oblasti personálneho a pedagogického riadenia,
Vedieť evalvovať prostredie organizácie so zámerom efektivity cieľov, vyplývajúcich z podmienok a potrieb kladených na školu a školské zariadenie, špeciálne výchovne zariadenie a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie,
Vedieť integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
Získať prehľad vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie. Orientácia na právne povedomie riaditeľa školy a školského zariadenia v súlade s profesijným rozvojom vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

Právne povedomie riaditeľa školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Všeobecne záväzné právne predpisy
Evalvácia a autoevalvácia kvality školy a školského zariadenia, špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Vlastný osobnostný rozvoj, reflexia riadiacich činností a manažérskych kompetencií
Hodnotenie v organizácii vyplývajúce s procesu personálneho a pedagogického riadenia školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, profesijné štandardy
Strategické riadenie školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Strategické plánovanie a krízový manažment. Tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia a špeciálneho výchovného zariadenia a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Poplatok za vzdelávanie vo výške 159 EUR uhraďte na účet:

 

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

 

word icon small Prihláška na vzdelávací kurz "Funkčné vzdelávanie"

 

K prihláške je potrebné priložiť:


1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné vzdelávanie

 

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prihlášky na funkčné vzdelávanie - Manažment školy a školského zariadenia pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov a na Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov, poslané na naše Centrum celoživotného vzdelávania po 7.2.2019, už neprijímame z dôvodu prerušenia daných vzdelávaní v súvislosti s prichádzajúcim novým zákonom.


FUNKČNÉ INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Funkčné inovačné vzdelávanie pre obnovovanie a zdokonaľovanie profesijných kompetencií na výkon riadiacich činností pedagogických a odborných zamestnancov

Číslo akreditácie: 1651/2016-KV
 
Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:

Obnoviť a zdokonaliť si profesijné kompetencie, potrebné pre výkon riadiacich činností a pre profesijný rozvoj vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca v podmienkach škôl a školských zariadení.

Špecifické ciele:

Implementovať zmeny vo všeobecne platných právnych predpisoch, orientovaných na personálne riadenie, pedagogické riadenie, ekonomické riadenie (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Realizovať procesy súvisiace s profesijným rozvojom pedagogického a odborného zamestnanca s orientáciou na všeobecné právne predpisy (realizácia a vedenie pedagogickej dokumentácie a interných smerníc školy a školského zariadenia)
Vedieť sa orientovať v riadiacich prístupoch v oblasti personálneho a pedagogického riadenia.
Generovať spôsobilosť vypracovávať víziu školy, zabezpečovať jej akceptáciu a podporu prostredníctvom manažérskych kompetencií,
Vypracovať víziu školy, vedieť zabezpečovať jej priebežné hodnotenie a napĺňanie prostredníctvom manažérskych kompetencií.
Integrovať procesy zmeny so zámerom zvyšovania efektivity a kvality poslania školy a školského zariadenia.

 

Obsah vzdelávania:

Obsahom vzdelávania sú:

Všeobecne záväzné právne predpisy (legislatíva s účinnosťou od 1.9.2015 zákon č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Kvalita školy a školského zariadenia, evalvačné metódy a postupy, indikátory úrovne kvality, viaczdrojové hodnotenie školy a školského zariadenia
Hodnotenie a odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov, personálne a pedagogické riadenie školy/školského zariadenia,
Strategické riadenie školy/školského zariadenia, tvorba vízie, stratégie a cieľov školy/školského zariadenia.

 

Poplatok za vzdelávanie vo výške 129 EUR uhraďte na účet:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300303904
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

 

word icon small Prihláška na vzdelávací kurz "Funkčné inovačné vzdelávanie"

 

K prihláške je potrebné priložiť:
1. Osvedčenie o ukončení minimálne prvej atestácie
2. Diplom o najvyššom ukončenom vzdelaní  
3. Doklad o zaplatení poplatku za funkčné inovačné vzdelávanie

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

pdf logo 2 Elektronické odborné periodika
pdf logo 2 Školská drogová prevencia
pdf logo 2 Knižné publikácie

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

pdf logo 2 Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (aktuálne znenie)

 

Vyhlášky

pdf logo 2 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z 19. októbra 2009

 

pdf logo 2 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. z 20. októbra 2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. (aktuálne znenie)

 

pdf logo 2 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 97/2010 Z.z. z 15.3.2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii


Iné vnútrorezortné predpisy

pdf logo 2 Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení (platný od 15. júna 2010).

 

Smernica dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku
pdf logo 2 Smernica dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku
o činnosti Centra celoživotného vzdelávania Pedagogickej fakulty č.3/2018

PRIDELENIE AKREDITAČNÝCH PRÁV NA DVA PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA – PRÍPRAVNÉ ATESTAČNÉ VZDELÁVANIE

Na základe pridelenia akreditačných práv MŠVVaŠ SR od 28.1.2018 Centrum celoživotného vzdelávania PF KU rozšírilo portfólio poskytovaných akreditovaných vzdelávacích programov o nasledujúce dva vzdelávacie programy v rámci aktualizačného – prípravného atestačného vzdelávania:

Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie prvej atestácie
 
Edukačná príprava pre psychológa a školského psychológa na vykonanie druhej atestácie
 
Odborní zamestnanci v školstve - psychológovia a školskí psychológovia sa môžu prihlásiť na vzdelávacie programy v priebehu celého roka.

Viac tu: https://www.ccvpfku.sk/kontinualne-vzdelavanie/aktuality/

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku