Rozširujúce pedagogické štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 8a zákona č. 390/2011 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet

Štvorsemestrálne štúdium určené pre učiteľov základných a stredných škôl a poskytujeme ho v akreditovaných programoch druhého stupňa. Týmto osobitým druhom rozširujúceho štúdia získajú pedagogickí zamestnanci spôsobilosť na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu na základných resp. stredných školách.

Predmety bez povinnosti absolvovať talentové skúšky :

biológia / informatika / matematika / náboženská výchova /
Predmety s povinnosťou absolvovať talentové skúšky :

hudobné umenie / cirkevná hudba / klavír / organ / spev / výtvarné umenie

 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky

Štvorsemestrálne štúdium pre učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ učiteľského resp. pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách.

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sa uskutočňujú ako externé štúdium, spravidla popri zamestnaní v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín (absolvovaním povinných predmetov bakalárskeho a magisterského štúdia). Rozpis vyučovacích dní je stanovený vždy pred začiatkom príslušného semestra. Vyučovanie prebieha v určených týždňoch prevažne v piatok od 13:00 hod. do 20:00 hod a v sobotu od 8:00 hod. do popoludňajších hodín, vždy v závislosti od naplánovaného predmetu

V rámci rozširujúceho štúdia sa spracováva záverečná práca z daného aprobačného predmetu.
Rozsah záverečnej práce je minimálne 30 a najviac 50 normalizovaných strán. Práca sa odovzdáva mesiac pred záverečnou skúškou.

Rozširujúce štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom PF KU. O záverečnej skúške sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu resp. rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách.

Úhrada finančných nákladov na štúdium je 850 EUR na jeden akademický rok.
Termín podania prihlášok : do 15.08. príslušného roka resp. do konca februára príslušného roka v prípade talentových skúšok.

 

Podmienky prijatia:

  • prihláška
  • životopis
  • overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa učiteľského zamerania alebo v neučiteľskom odbore a získaná pedagogická spôsobilosť

Adresa podania prihlášky:
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1,
034 01 Ružomberok

 

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:
1300302904 (Ružomberok),  1300302908 (Levoča)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

 

 

 

 

 

 banner vzk pf ku

 

 

 banner bulletin 3

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku