CHARAKTERISTIKA

 

Rozširujúce štúdium sa na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku uskutočňuje v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 8a zákona č. 390/2011 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Rozširujúce štúdium o ďalší aprobačný predmet je určené pre učiteľov základných a stredných škôl a poskytujeme ho v akreditovaných programoch druhého stupňa. Týmto osobitým druhom rozširujúceho štúdia získajú pedagogickí zamestnanci spôsobilosť na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu na základných resp. stredných školách.

 

Predmety bez povinnosti absolvovať talentové skúšky :

biológia / informatika / matematika / náboženská výchova

 

Predmety s povinnosťou absolvovať talentové skúšky :

hudobné umenie / klavír / organ / spev / výtvarné umenie

 
Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky:

Štvorsemestrálne štúdium pre učiteľov základných a stredných škôl, absolventov VŠ učiteľského resp. pedagogického smeru pre získanie rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách.

 

V rámci rozširujúceho štúdia sa spracováva záverečná práca z daného aprobačného predmetu.
Rozsah záverečnej práce je minimálne 30 a najviac 50 normalizovaných strán. Práca sa odovzdáva mesiac pred záverečnou skúškou.

Rozširujúce štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom PF KU. O záverečnej skúške sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu resp. rozšírenej spôsobilosti na vyučovanie v špeciálnych školách.


Termín podania prihlášok :

Do 20.3. príslušného roka u štúdia s požadovanými talentovými skúškami

Do 15.8. príslušného roka u štúdia bez talentových skúšok

 
Podmienky prijatia:

  • prihláška
  • životopis
  • overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa učiteľského zamerania alebo v neučiteľskom odbore a získaná pedagogická spôsobilosť

 

word icon small Prihláška na rožširujúce štúdium

 

Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:

Jana Kyselová
študijne oddelenie
Pedagogická fakulta KU Ružomberok
034 01 Ružomberok

 

Úhrada finančných nákladov na štúdium je 850 EUR na jeden akademický rok.

Školné uhraďte na:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300302904 (Ružomberok),  1300302908 (Levoča)
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Študijné programy RŠ rozdelené podľa katedier, ktoré zabezpečujú výučbu jednotlivých predmetov.

 

Katedra matematiky

pdf logo 2 Študijné plány

 

Katedra biológie a ekológie

pdf logo 2 Študijné plány

 

Katedra hudby

pdf logo 2 Študijné plány - hudobné umenie

pdf logo 2 Študijné plány - zameranie sólový spev

pdf logo 2 Študijné plány - špecializácia hra na organe

pdf logo 2 Študijné plány - špecializácia hra na klavíri

 

Katedra informatiky

pdf logo 2 Študijné plány

 

Katedra náboženskej výchovy

pdf logo 2 Študijné plány

 

Katedra špeciálnej pedagogiky

pdf logo 2 Študijné plány

 

Katedra výtvarnej výchovy

pdf logo 2 Študijné plány

 

PRIHLÁŠKA NA ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

 

Termín podania prihlášok :

Do 20.3. príslušného roka u štúdia s požadovanými talentovými skúškami
Do 15.8. príslušného roka u štúdia bez talentových skúšok

 

Podmienky prijatia:

  • prihláška
  • životopis
  • overený diplom a vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa učiteľského zamerania alebo v neučiteľskom odbore a získaná pedagogická spôsobilosť

word icon small Prihláška na rozširujúce štúdium


Vašu prihlášku pošlite poštou na adresu:
Centrum celoživotného vzdelávania
Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Úhrada finančných nákladov na štúdium je 850 EUR na jeden akademický rok

Školné uhraďte na:

Bankové spojenie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol: 1300302904 (Ružomberok),  1300302908 (Levoča)
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (D=deň, M=mesiac, R=rok)

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

language banner pfku 2 

Akademický systém AIS2  Elektronická pošta  Stravovanie  

Elearning Moodle  Preukazy  Facebook PFKU

ios baner 2018

 

prijimacie konanie 2

 

 

baner zlavy 2

 

  baner calendar

 

 

baner du 2

banner bulletin 3

 

 

 video pf baner

 ccv baner

 fas

konferencie 1

cetart pfku