Na základe metodického usmernenia rektora KU vydaného 21.05.2020 s účinnosťou od 01.06.2020 dochádza k zmene organizácii štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku v letnom semestri akademického roka 2019/2020:

1. Súčinnosťou od 01.06.2020 sa ukončuje dištančná metóda štúdia na KU v Ružomberku, s prechodom na pôvodnú prezenčnú metódu štúdia. Skúškové obdobie sa realizuje od 01.06. 2020 prezenčnou formou. Bude trvať do 30. 06. 2020.

2. Ruší sa práca z domu. Každý zamestnanec bude pracovať v režime dohodnutom v pracovnej zmluve. Prácu z domu je možné nariadiť v zmysle Pracovného poriadku len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch napr. starostlivosť o maloleté dieťa, kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, dýchacie a pľúcne problémy, vekovo rizikové skupiny a pod. Pri práci z domu sa vyžaduje doložiť aktuálne platným tlačivom. Zamestnanci TF KU a prípadní návštevníci na TF KU sú povinní pri pohybe na pracovisku dodržiavať všetky opatrenia Hlavného hygienika  SR (nosenia rúška, dezinfekciu rúk, resp. nosenie rukavíc,  dodržiavanie odstupu 1,5 - až 2 metre, v priestoroch sa môže pohybovať viac návštevníkov - 1 návštevník na 10 m2). Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné (zamestnancom a tretím osobám) len v rúškach, prípadne inak prikrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk.

 3. Doktorandské štúdium prebieha individuálnym spôsobom ako aj individuálnym vedením školiteľom. Obhajoba nateraz nemôže prebiehať dištančne, nakoľko komisia musí hlasovať tajne. Praktická realizácia záverečnej obhajoby bude včas oznámená. Prijímacie konanie bez zmeny podľa schválených podmienok prijímacieho konania na ak. r. 2019/2020. Podávanie prihlášok do 31. 05. 2020.
4. Termíny štátnych skúšok uvedených v harmonograme akademického roka 2019/2020 fakulty búdu tak, ako sú uvedené v plánovaných termínoch uvedených v smernici „Harmonogram akademického roka 2019/2020“ okrem termínov štátnych skúšok TKSV/PD/16 Pedagogika a didaktika DPŠ, EVNV-Bc a Psychológia DPŠ, ktoré sa presunú na 08. 06. 2020 a TKST/Bib/5 Biblikum KT5, KT4, ktorá sa presunie na 09. 06. 2020. Praktická realizácia štátnych skúšok bude včas oznámená na stránke www.tf.ku.sk
5. Termíny promócií absolventov Bc. a Mgr. Štúdia ostávajú nateraz nezmenené. Prípadná zmena bude včas oznámená.
6. Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa sa posúvajú do 30. 04. 2020. Termín prijímacích skúšok budú upravené podľa termínov konaní maturitných skúšok, najskôr však dva týždne po ukončení maturitných skúšok.
7. Záverečné práce na TF KU:
- odovzdanie bakalárskych prác do 30. 04 .2020 do 12.00 hod. (1. termín)
- odovzdanie magisterských diplomových prác do 30. 04. 2020 do 12.00 hod (1. termín)
- odovzdanie záverečných prác MASTER do 22. 06. 2020 do 12.00 hod (1. termín)
- odovzdanie bakalárskych prác do 25. 06. 2020 (2. termín)
- odovzdanie magisterských diplomových prác do 25. 06. 2020 (2. termín)
- odovzdanie záverečných prác MASTER do 25. 06. 2020 (2. termín)
8. Vyučovanie v rámci UTV prebieha naďalej využívaním dištančnej metódy štúdia od 10. marca 2020 12,00 hod. až do 03. 05. 2020. Letný semester sa ukončí dištančne. Študentom UTV budú zaslané emailom ppt prednášky pedagógov TF.
9. Študentom študijného odboru soc. práca sa budú odborné praxe započítavať podľa uznania počtu zrealizovaných hodín dobrovoľníckej činnosti.
10. Rektorské voľno 09. 04. 2020 a 14. 04. 2020 je neaktuálne.


HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK V AK. ROKU 2019/2020
Dátum Štátna skúška Predmet štátnej skúšky Odbor
08.06. TKSV/PD/16 Pedagogika a didaktika DPŠ, EVNV-Bc
08.06. TKSV/PS/16 Psychológia DPŠ,
09.06. TKST/Bib/5 Biblikum KT5 ,KT4
25.5. TKST/Mor/15 Morálna teológia KT6
25.5. KKPTF/DNV/15 Didaktika náboženskej výchovy KT6,DPŠ
25.5. TKST/NV2/15 Katolícka teológia a didaktika náboženskej výchovy JNV, NSNV-mgr,R-NV
25.5. TKST/Dog/15 Dogmatická teológia, KT5,
25.5. TKST/FT/15 Fundamentálna teológia EVNV-Bc
26.5. TKFH/F2/15 Filozofia a didaktika filozofie + Etika a didakt. etickej výchovy EVNS-Mgr,R-EV
26.5. TKFH/ETV/15 Etická výchova EVNV-Bc
26.5. TKFH/Fil/15 Filozofia KT3
26.5. TKFH/SF-P/15 Systematická filozofia praktická SF-Bc
26.5. TKFH/SF-T/15 Systematická filozofia teoretická SF-Bc
26.5. TKFH/DFil2/15 Dejiny novovekej a súčasnej filozofie SF-Bc
26.5. Vybrané kapitoly z filozofie NR-Bc
27.5. TKSV/MSPm/15 Metódy sociálnej práce SP-Mgr.
27.5. TKSV/SPo/15 Sociálna politika SP-Mgr.
27.5. TKSV/TSPm/15 Teória sociálnej práce SP-Mgr.
27.5. TKSV/MchP/15 Charitatívna a misijná práca SP-Mgr.
28.-29.5 TKSV/PsMR/15 Všeobecná a klinická psychológia manželstva a rodičovstva NR-Mgr.
28.-29.5 TKSV/TMRm/15 Teológia manželstva a rodiny NR-Mgr.
28.-29.5 TKSV/VMR/15 Sexuálna výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu NR-Mgr.
28.-29.5 TKSV/TMRb/15 Náuka o manželstve a rodine NR-Bc
28.-29.5 Teológia manželstva a rodiny NR-MASTER
28.-29.5 MaR z pohľadu spoločenských vied NR-MASTER
28.-29.5 TKSV/OBHm Obhajoba záverečnej práce MASTER Master
1.6. TKSV/OBH2/15 Obhajoba diplomovej práce SP, U, SF,KT,NR
2.6. TKSV/MSPb/15 Základné metódy a prístupy v sociálnej práci SP-Bc.
2.6. TKSV/TSPb/15 Teoretické východiská sociálnej práce SP-Bc.
2.6. TKSV/PZSP/15 Právne základy sociálnej práce SP-Bc.
2.6. TKSV/ZSP/15 Základy sociálnej práce NR-Bc
2.6. TKSV/OBH1/15 Obhajoba bakalárskej práce SP, NSNV, EVNV,NR,SF
8.6. TKSV/DSP/15 Didaktika predmetov soc. práce DPŠ (SP)
8.6. TKSV/DNR/15 Didaktika náuky o rodine DPŠ (NR)
8.6. TKSV/DSF/15 Didaktika sociálnej filozofie DPŠ (SF)
Opravné štátne skúšky

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU