Zástupcovia troch fakúlt sa od 13. do 20. júla  zúčastnili školenia katolíckych lídrov na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame.

Traja pedagógovia TF KU sa v dňoch 27.-28.2.2018 zúčastnili konferencie o arteterapii  v sociálnej rehabilitácii duševne chorých osôb a exkurzií v zariadeniach pre osoby s duševnými poruchami v Lubline.

KOŠICE (27. marca 2017) - Doktorandka Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku Mgr. Alena Vachnová získala prestížne štipendium Fulbrightovej nadácie, Humpreyho programu v USA, kde v rámci tohto programu bude môcť 11 – mesiacov študovať a vedecky sa venovať štúdiu a výskumu v oblasti sociálneho podnikania na Bostonskej univerzite, USA.

Pre zaujímavosť treba dodať, že Fulbrightov program je jeden z najväčších a najprestížnejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Povaha a charakter Fulbrightovho programu boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J.William Fulbright. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín.

Dekanát TF KU

KOŠICE (6. marca 2017) - Od pondelka 06. marca do stredy 08. marca 2017 prednášajú na pôde Teologickej fakulty KU hostia z Filozoficko-teologickej školy St.Pöltenu, Rakúska. Pozvaní profesori sa venujú špecifickým témam v rámci svojich katedier. V pondelok zazneli prednášky na tému didaktiky náboženskej výchovy a morálnej teológie. V ďalších dňoch budú nasledovať prednášky z vybraných kapitol filozofie a kánonického práva. Cieľom týchto prednášok a následných diskusíí je prezentácia rôznych pohľadov a smerov v teológii, ako aj prehĺbiť spoluprácu medzi teologickými školami a ich fakultami v Európe.

Dekanát TF KU

 

stretnutie dekanov

Košice/varšava (18. mája 2016) - V dňoch 12.-13. mája 2016 sa stretli dekani teologických fakúlt strednej a východnej Európy na pozvanie prof. Chris

tofera Pawlinu, r

ektora Pápežskej Teologickej fakulty vo Varšave, kde v závere podpísali spoločnú dohodu o spolupráci s Pápežskou Teologickou fakultou vo Varšave. Medzi

signatármi listu boli prof. Dr. Benas Ulevičius, Magnus Univerzita v Kaunase, ThLic. Miloš Lichner SJ z  Trnavskej univerzity,  prof. ThDr. Cyril Hišem z Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. dr. Sc. Darko Tomašević z Univerzity v Sarajeve, prof. Dr. Bernhard Dolný z Medzinárodné

ho Teologického ústa

vu vo Viedni. Súčasťou stretnutia bolo aj dvojdňové sympózium na tému „Teológia na križovatke súčasnosti.“

Dekanát TF

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU