Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU:

17.8.2018, 8:30 hod.,  ThLic. Ľubica Hromníková, Obraz Boha u vysokoškolskej mládeže na príklade študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku
17.8.2018, 10:00 hod.,  Mgr. Katarína Chovancová,  Kolízny opatrovník v rozvodovom procese
17.8.2018, 11:30 hod.,  Mgr. Veronika Dubecká,  Výchova sexuálnej túžby v personalistických dielach K. Wojtylu
27.8.2018, 8:30 hod.,  mgr Dariusz Józef Kolano,  Wychowanie religijne dzieci upośledzonych umysłowo na przykładzie Szkoły Specjalnej w Rudniku nad Sanem
27.8.2018, 10:00 hod.,  mgr Beata Paulina Marciniec,  Wartości chrześcijańskie inspiracją posługi wolontariatu na przykładzie młodzieży akademickiej miasta Krakowa
28.8.2018, 8:30 hod.,  ThLic. Wojciech Porowski,  Religijne wychowanie w rodzinie w nauczaniu Magisterium Kościoła i prawie międzynarodowym
28.8.2018, 10:00 hod.,  ThLic. Martin Majda,  Špecifické aspekty religiozity a morálky Rómov a ich aktuálnosť v kontexte pastorácie
28.8.2018, 11:30 hod.,  ThLic. František Vehovský,  Eucharistická úcta v reholi Premonštrátov v Čechách
28.8.2018, 13:30 hod.,  ThLic. PaedDr. Žaneta Vyravcová ,  Dejiny obce a farnosti Košice-Šaca


Obhajobysa uskutočnia v zasadačke TF KU (prízemie, Hlavná 89, Košice)

V nižšie uvedenom dokumente nájdete plánované termíny obhajob dizertačných prác v akademickom roku 2017/2018. Na dizertačnú (licenciátnu) skúšku sa je možné hlásiť priebežne, prioritne sa však aj skúšky konajú v termíne obhajob.
Pri odovzdaní práce je so žiadosťou/prihláškou potrebné odovzdať aj elektronickú verziu. Až po jej odobrení odborovou komisiou sa odovzdáva v tlačenej verzii a nahráva do AISu.
Potrebné formuláre sú v odkazoch nižšie.
 
Zápis na štúdium pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční v pondelok 4.9.2017 o 10.00 hod. v priestoroch Teologickej fakulty v učební D1 na prvom poschodí.
 Zápis bude spojený so školením o povinnostiach vyplývajúcich zo študijného programu a o vedeckej činnosti doktoranda.
Pre denných študentov je tento termín povinný.
 Externí študenti (pokiaľ im termín nevyhovuje) si môžu dohodnúť termín zápisu individuálne s Dr. Gabrielou Genčúrovou (gabriela.gencurova@ku.sk, 055/6836 128). Zápis je potrebné vykonať najneskôr do 25. septembra 2017.
Andrej Krivda
prodekan

Od 1. apríla 2016 agenda doktorandského štúdia prechádza na študijné oddelenie. Prosíme, aby ste od tohto dátumu všetky náležitosti posielali na mailovú adresu: studijne.tf@ku.sk. Telefónne číslo: 055/6836 122. Ďakujeme.

 

Teologická fakulta KU má akreditované nasledovné doktorandské študijné programy:

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (III. stupeň)

Názov / Profil absolventa Podskupina študijných odborov Forma Skratka titulu Dátum priznania
pdf Katolícka teológia Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
pdf Náuka o rodine Katolícka teológia denná aj externá PhD. 30.10.2015
Charitatívna a misijná práca Sociálna práca denná aj externá PhD. 30.10.2015

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

tel. +421556836111

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU