Prosím študentov, ktorí končia štúdium aby:
1.    do 24. 5. 2019 doručili na študijné oddelenie vyjadrenie k originalite podpísané školiteľom (vzor a podrobné informácie nájdete na tejto stránke)
2.    5 dní pred termínom štátnej skúšky (do 24. 5. 2019) doručili na študijné oddelenie prezentáciu k obhajobe ZP hromadne  buď cez pedela alebo poslali mailom na adresu studijne.tf@ku.sk
3.    Vysporiadali si  podlžnosti v knižnici TF

TERMÍNY ODOVZDANIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC

1. termín odovzdania záverečných prác (bc. a mgr.) je 24.4.2019, 

➢ v čase od 08:00 do 16:00 na študijnom oddelení,
➢ odovzdáva sa: 2x záverečná práca, 2x podpísaná licenčná zmluva pre CRZP, 2x podpísaná licenčná zmluva pre vysokú školu.

 

2. termín odovzdania záverečných prác je 25.6.2019  v čase od 8.00 do 15.30 hod., ostatné ako pri 1. odovzdaní.
sr. Alžbeta Natanaela Selepová
študijná referentka TF KU

Návod na odovzdanie práce v AIS2 si môžete pozrieť v tejto prílohe.

Oznamujeme študentom, že do záverečnej práce, ktorú budú odovzdávať na študijnom oddelení je potrebné vložiť podľa šablóny zadanie záverečnej práce ( bez podpisu vedúceho katedry). V prípade chýbajúceho podpisu školiteľa je potrebné doložiť súhlas s odovzdaním na tzv. kartičke (dostupná na študijnom oddelení).

Zadanie sa vytlačí z AIS-u: Evidencia štúdia- záverečné práce- detail záverečnej práce- cez ikonku tlačiarne- zadanie záverečnej práce.

Vyplnenie a odovzdanie licenčných zmlúv k záverečnej práci:
Pre správne uloženie práce v systéme AIS a následné odoslanie do centrálneho registra záverečných prác je potrebné vyplniť licenčné zmluvy v systéme a to : licenčnú zmluvu pre CRZP a licenčnú zmluvu pre vysokú školu.
V licenčnej zmluve pre CRZP je potrebné zaznačiť:v čl.3 ods.2 bez odkladnej lehoty a v čl.3 ods.3 aj bez použitia.
V licenčnej zmluve pre vysokú školu je potrebné zaznačiť prvú možnosť a to: sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

K odovzdaniu ZP je potrebné doniesť podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre CRZP a podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre vysokú školu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU