V nasledujúcich dokumentoch sú platné smernice o záverečných prácach, ktoré vydal Rektor KU pod číslom 2/2017:

Smernica Rektora 2/2017 o záverečných prácach

Prílohy k Smernici RE č. 2/2017

Upozorňujeme študentov, že novou smernicou rektora nastali tieto hlavné zmeny  :
- v umiestnení evidenčného čísla (nie obal práce ale titulná strana)
- v zadaní práce, ktoré podpisuje školiteľ i vedúci katedry ( pre odovzdanie práce je potrebné mať zadanie podpísané iba školiteľom a nie vedúcim katedry. V prípade, že bude chýbať podpis školiteľa na zadaní, je potrebné doložiť súhlas školiteľa- tzv. kartička)
- v počte odovzdaných licenčných zmlúv: licenčná zmluva pre CRZP sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach a aj licenčná zmluva pre VŠ sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach

Upozorňujeme študentov končiacích ročníkov, že v dôsledku zmeny legislatívy sa na titulnom liste ZP bude uvádzať už iba názov študijného odboru ( číslo študijné odboru sa neuvádza). Ostatné náležitosti ostávajú nezmenené. (viď šablóna práce v ozname "Písanie záverečných prác").

Upozorňujeme tých študentov, ktorí majú externých školiteľov, aby pri odovzdaní ZP doniesli aj školiteľom vyplnený konzultantský posudok (bakalársky, magisterský).Táto povinnosť sa týka iba študentov, ktorí majú externého školiteľa! Vzory sú v nasledujúcich dokumentoch:

Konzultantský posudok BP-externí školiteľ

Konzultantský posudok DP-externí školiteľ

Upozorňujeme študentov,aby v procese písania svojich záverečných prác /Bc, Mgr, rigoróznych/ zasielali emailom svojim školiteľom práce iba vo Worde /doc alebo docx/ alebo v pdf formáte. Iné formáty nebudú akceptované. Ďalšie podrobnosti sú v nasledujúcich dokumentoch:

Smernica Rektora 2/2017 o záverečných prácach

Prílohy k Smernici RE č. 2/2017

Šablóna práce vo formáte doc.

Šablóna práce vo formáte rtf.

 

Obhajoba bude spočívať v prezentácii práce v programe PowerPoint a následnej diskusii, ktorú môžu iniciovať členovia štátnicovej komisie. Čas celkovej prezentácie nesmie prekročiť 7 minút + 3 minúty pre odpovede na otázky školiteľa a oponenta.
Otázky školiteľa a oponenta majú byť znázornené v prezentácii, odpoveď má byť jasná a stručná (môžete ju mať napísanú v príprave). Nedodržanie časového limitu môže mať vplyv na celkové hodnotenie obhajoby práce.
Pri predstavení práce sa držte priloženého modelu (viď vzor_prezentacie_zp.ppt, ktorý si treba stiahnuť "uložiť cieľ odkazu ako"), ktorý si môžete prispôsobiť podľa vášho estetického cítenia a charakteru práce. Je dôležité, aby bola prezentácia jasne čitateľná a zrozumiteľná. Preto si dajte pozor na veľkosť písma a podklad jednotlivých snímok.
V obsahu sa zamerajte predovšetkým na najdôležitejšie výsledky práce. Je vhodné, aby ste prezentáciu prekonzultovali s vaším školiteľom.
Model vzor_prezentacie_zp.ppt (alebo pptx) zašlite svojmu pedelovi, aby uložil všetky prezentácie na spoločné pamäťové médium a doručil na študijné oddelenie najneskôr 2 dni pred obhajobou. Vypracovanie a odovzdanie prezentácie je podmienkou účasti na obhajobe.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU