Výsledky z prijímacieho konania Katolícka teológia - 20.08.2019

Kódy Test Sloh Up Spolu body
T11029 72 20 10 20 122
T11030 60 15 10 18 103

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania pre dennú formu bakalárskych a magisterských študijných programov katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, štúdium rodiny a soc. práce, učiteľstvo náboženskej výchovy, učiteľstvo filozofie, učiteľstvo etickej výchovy v zvolenej kombinácii  pre akademický rok 2019/2020. Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky a v tlačenej forme do 05. 08. 2019 na dekanát TF KU v Košiciach Hlavná 89.

Prijímacia skúška sa koná len pre katolícku teológiu (laikov) a bude 20. 08. 2019. Spôsob podávania el. prihlášok, podmienky prijatia a všetky bližšie informácie ako aj potrebné prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške sú na stránke TF (ako v 1. kole) .

Výsledky prijímacích skúšok na doktorandské štúdium v ak. roku 2019/2020, ktoré sa konali v dňoch 21.6.-25.6.2019 sú v tomto súbore
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské študijné programy v akademickom roku 2019/2020: Katolícka teológia (v odbore katolícka teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca).
Termín podania prihlášky: do 10. júna 2019.
Podrobné informácie o prijímacom konaní sú v tomto dokumente.
Školitelia a témy dizertačných prác:
Katolícka teológia: (skolitelia_temy_KT_2019-2020.pdf)
Charitatívna a misijná práca: (skolitelia_temy_SP_2019-2020.pdf)

Informácie o prijímacom konaní v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pre akademický rok 2019/2020 sú v tomto dokumente.

Informácie o prijímacom konaní na študijné programy realizované na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí sú Tu.

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2017 2018

el prihlaska tf white

banner1

banner4

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU