Aktualizované dňa 15. novembra 2011 o zvolených zástupcov do AS KU za jednotlivé fakulty

Akademický senát (AS) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v súvislosti s blížiacim sa koncom jeho funkčného obdobia vyhlásil na dni 9. a 10. novembra 2011 voľby. Uskutočnili sa na všetkých fakultách a vedecko-pedagogických pracoviskách KU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách a podľa Zásad volieb do AS KU. Dohľad nad ich priebehom vykonávala celouniverzitná dozorná komisia pre voľby do AS KU v zložení (bez titulov): Alojz Kostelanský ako predseda komisie (Pedagogická fakulta KU), Michaela Vicáňová (Fakulta zdravotníctva KU), Ján Baňas (Filozofická fakulta KU), Štefan Lenčiš (Teologická fakulta KU) a Pavol Klein (študentská časť akademickej obce KU). Prinášame informáciu o zvolených zástupcoch do senátu za jednotlivé fakulty a o zvolených členoch Predsedníctva AS KU.

Zvolení zástupcovia do AS KU za jednotlivé fakulty

Filozofická fakulta KU

Členovia zamestnaneckej časti AS KU za FF KU
PhDr. Andrea Fecková, PhD. (11. 11. 2011 zvolená za tajomníčku AS KU)
PeadDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Ivan Moďoroši, PhD.

Členovia študentskej časti AS KU za FF KU
Mgr. Miroslava Antolová (11. 11. 2011 zvolená za podpredsedníčku AS KU za študentskú časť)
Mgr. Matúš Demko

Pedagogická fakulta KU

Členovia zamestnaneckej časti AS KU za PF KU
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Ing. Richard Kerekeš, PhD. (11. 11. 2011 zvolený za predsedu AS KU)
PaedDr. Peter Krška, PhD.

doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU

Členovia študentskej časti AS KU za PF KU

Mgr. Miroslav Zajac

Fakulta zdravotníctva KU

Členovia zamestnaneckej časti AS KU za FZ KU
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
doc. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
PhDr. Bc. Mariana Magerčiaková, PhD.
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (11. 11. 2011 zvolená za podpredsedníčku AS KU za zamestnaneckú časť)

Členovia študentskej časti AS KU za FZ KU
Viktor Mydlo

Slavomír Šušorený

Teologická fakulta KU

Členovia zamestnaneckej časti AS KU za TF KU
JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD.
ICLic. Dušan Škrabek

doc. Dr. Ján Veľbacký PhD.

Členovia študentskej časti AS KU za TF KU
Mathias Gočík
Mgr. Lucia Gállová

Kompetencie akademického senátu

Akademický senát verejnej vysokej školy podľa § 9 Zákona o vysokých školách: schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla VŠ a fakulty VŠ po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie; schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy VŠ (štatút VŠ, študijný poriadok VŠ, zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, pracovný poriadok VŠ, organizačný poriadok VŠ, štipendijný poriadok VŠ, disciplinárny poriadok VŠ, rokovací poriadok disciplinárnej komisie VŠ a ďalšie predpisy, ak tak určí štatút VŠ (štatúty fakúlt a pracovísk), na návrh predsedu AS VŠ vnútorné predpisy VŠ: zásady volieb do AS VŠ, rokovací poriadok AS VŠ, a na návrh dekana stanovené vnútorné predpisy fakulty; volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; návrh predkladá ministrovi do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Ak po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov VŠ nemá rektora, navrhuje ministrovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora; schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov; schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady VŠ; schvaľuje návrh rozpočtu VŠ, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami VŠ, tým nie je dotknuté právo odborovej organizácie kolektívne vyjednávať; vyslovuje súhlas s návrhom štatútu SR predloženým rektorom; po súhlase AS VŠ rektor predloží návrh štatútu SR na schválenie ministrovi; schvaľuje návrh rektora na členov SR a navrhuje ministrovi dvoch členov SR; schvaľuje návrhy rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 pred ich predložením na schválenie SR VŠ; ak sa návrhy rektora týkajú majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie AS fakulty k týmto návrhom podľa § 27 ods. 1 písm. m) je záporné, na ich schválenie AS VŠ je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov AS VŠ; schvaľuje dlhodobý zámer VŠ (§ 2 ods. 10) predložený rektorom po prerokovaní vo VR VŠ a jeho aktualizáciu; schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení VŠ predloženú rektorom; pred schválením vo VR VŠ prerokúva návrh študijných programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na VŠ, predložený rektorom; schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie nepatrí do pôsobnosti AS fakulty; vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami; vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách SR VŠ; volí zástupcu VŠ do Rady vysokých škôl; jeho študentská časť volí zástupcu VŠ do Študentskej rady VŠ; raz za rok podáva akademickej obci VŠ správu o svojej činnosti, ktorú vyvesí na verejne prístupnom mieste a zverejní na internetovej stránke verejnej vysokej školy.

september 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU