Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu pod názvom Dialóg ako cesta spolužitia, ktorá sa bude konať 2. októbra 2009 v Kongresovej sále Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Záštitu nad konferenciou prevzali doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a Ing. Michal Kováč, CSc., bývalý prezident Slovenskej republiky. Cieľom podujatia je riešenie problematiky spolužitia viacetnickej spoločnosti odstraňovaním vzájomných bariér.

Janka Bugáňová (Fakulta zdravotníctva KU)
Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. oznamuje, že dňa 3. júla 2009 v piatok o 9.30 h v priestoroch KU TF, Hlavná 89 v Košiciach sa uskutoční habilitačná prednáška v odbore katolícka teológia PaedDr. ThDr. Jozefa Bieľaka, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta) na tému Spásne prvky v nekresťanských náboženstvách a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Od zjavenia k viere.
Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty v zmysle vyhlášky č. 6/2005 Ministerstva školstva SR zo dňa 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 22. 6. 2009 o 8.00 h sa na KU PF, Námestí A. Hlinku 56/1 v Ružomberku uskutoční habilitačná prednáška dr Ryszarda Skrzyniarza (odborný asistent UHP JK v Kielcach) pod názvom Katechizmy po Tridentskom koncile v učení Cirkvi v Poľsku a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Výchovné účinkovanie Kanonikov Božieho hrobu na území Poľska v rokoch 1163-1567.

Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. oznamuje, že dňa 22. júna 2009 o 15.00 h sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte, Hlavná 89 v Košiciach uskutoční habilitačná prednáška PaedDr. ThDr. Róberta Sarku, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta) v odbore katolícka teológia na tému Využitie filmu ako pastoračno – formačnej pomôcky a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Základné aspekty teológie náboženstiev.
RUŽOMBEROK (4. mája 2009) - Ako fórum pre výmenu skúseností v oblasti využitia informatiky a matematických metód v ekonómii a manažmente v teórii a praxi hospodárskeho vývoja na Slovensku i v zahraničí poslúži medzinárodný kongres IMEM (Interdisciplinárne vzťahy v teórii a praxi informatiky, manažmentu, ekonómie a matematiky), ktorý sa od 9. do 11. septembra uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku, (KU) Teologickej fakulte v Spišskej Kapitule.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2