RUŽOMBEROK (11. februára 2009) - Pri príležitosti Roku sv. Pavla usporiada Katedra historických a biblických vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KHaBV TF KU) medzinárodnú vedeckú konferenciu zameranú na List Rimanom. Uskutoční sa v utorok 10.  marca 2009 od 8.30 h v aule TF KU v Košiciach a vystúpia na nej mnohí domáci a zahraniční odborníci, napríklad Róbert Lapko, Juraj Feník, Juraj Pigula, Štefan Novotný z TF KU a Kieran O´Mahoney z Írska, Raymond F. Collins z USA, Otfried Hofius z Nemecka.  

Ružomberok (9. februára 2009) - Zhodnotiť vôbec po prvýkrát výsledky historického bádania v oblasti cirkevnej historiografie 19. a 20. storočia si kladie za svoj cieľ medzinárodná vedecká konferencia s názvom Cirkvi 19. a 20. storočia v českej a slovenskej historiografii. Podujatie, ktoré organizuje Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KH FF KU) v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Centrom pre štúdium demokracie a kultúry v Brne, sa uskutoční v dňoch 22. až 24. apríla na KU FF v Ružomberku.  

Timely matters within the context of the new media.

Target
The project follows the seminar meeting Do Catholic Media Perform Their Tasks in Slovak Society? that took place from 28th till 29th January, 2005 in Bratislava in form of open seminar meeting with the wide attendance of Slovak and Czech Christian media and editorial staff. The second year of the seminar meeting is to become a kind of evaluation of a four-year period, mapping of shifts, development, used and wasted chances to create an opportunity to form a new vision and targets.

Seminár o aktuálnych otázkach v kontexte nových foriem komunikácie bude v Ružomberku

Projekt nadväzuje na seminár Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?, ktorý sa konal v januári 2005 v Bratislave formou verejného otvoreného seminára s účasťou širokého spektra slovenských a českých kresťanských médií a redakcií. Druhý ročník seminára, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. februára 2009 na rektoráte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), na Námestí A. Hlinku 60 v Ružomberku,  má byť akýmsi odpočtom, zhodnotením štvorročného obdobia, zmapovaním posunov, vývoja, využitých a nevyužitých šancí, aby sa mohli sformulovať nové vízie a ciele.  

Predsedníčka Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku, Filozofickej fakulty  v zmysle vyhlášky č. 6/2005 MŠ SR z 8. 12. 2004 oznamuje, že dňa 28. januára 2009 o 10.00 h sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Filozofickej fakulte,  Hrabovská cesta 1,  Ružomberok uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Petra Valčeka, PhD. (Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) na tému Parabolizmus – premiestnenie denotátu a multimediálna kultúra a obhajoba habilitačnej práce pod názvom Sperryho syndróm.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2