Predseda VR KU
1. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – katolícka teológia

 

Externí členovia

2. J. E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, veľký kancelár KU
3. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – cirkevné právo
4. J. E. Mons. prof. Cyril Vasiľ, SJ – východné cirkevné právo
5. J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. – katolícka teológia (katechetika)
6. J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – história
7. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – katolícka teológia
8. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. – medicína
9. prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. – právo
10. prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – geografia
11. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. – medicína
12. prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD. - katolícka teológia


Interní členovia

13. doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU – hudobná veda/didaktika hudby
14. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. – cirkevná hudba
15. doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – história
16. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk a literatúra
17. doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby
18. prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc. – biológia a ekológia
19. prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. – neslovanské jazyky a literatúra, germanistika
20. doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. – psychológia
21. prof. Ing. Alena Daňková, CSc. – manažment
22. prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD. – didaktika náboženskej výchovy
23. prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. – kánonické právo
24. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – katolícka teológia, cirkevné dejiny
25. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. – katolícka teológia
26. doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. – ošetrovateľstvo
27. doc. PaedDr. Alojz Kostelanský, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
28. PaedDr. Peter Krška, PhD. – pedagogika
29. prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – ošetrovateľstvo
30. prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo
31. prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. – odborová didaktika
32. prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. – slovenský jazyk, žurnalistika
33. prof. PhDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. – sociálna práca
34. J. E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stolárik, PhD. – filozofia
35. prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. – katolícka teológia
36. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia, biblická teológia
37. prof. PhDr. Peter Volek, PhD. – filozofia

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2