sr ku 1Dňa 4. februára 2016 sa v priestoroch Siene rektorov Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) konalo riadne zasadnutie Správnej rady KU (SR KU). Zúčastnilo sa ho 11 zo 14-tich členov SR KU.

 

 

 

 

 

sr ku 2Na úvod prítomní schválili program zasadnutia, ktorý predstavil predseda SR KU Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita. Členovia najskôr prerokovali kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia SR KU. Vypočuli si informáciu o priebehu vecnej a časovej realizácie Opatrení a odporúčaní vypracovaných v súčinnosti s vedením KU vyplývajúcich z výsledkov auditu. Predmetom rokovania boli aj výsledky hospodárenia KU za rok 2015 a informácie o východiskách a cieľoch rozpočtu KU na rok 2016. V závere zasadnutia rektor KU informoval členov SR KU o aktivitách, ktoré prebehli na univerzite za posledné obdobie a o pripravovaných podujatiach.

 

Pôsobenie Správnej rady určuje Zákon o vysokých školách. Je to orgán, ktorého pôsobnosť sa zameriava najmä na využívanie majetku vysokej školy a jej finančných prostriedkov.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2