logo ku„Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018 – 2023“ deklaruje v niekoľkých častiach budúce snahy KU v oblasti jej poslania, výchovy a vzdelávania, vedeckej činnosti, vzťahu s domácou i zahraničnou verejnosťou. Súhrne približuje hlavný cieľ v jednotlivých oblastiach, plánovane činnosti a aktivity univerzity.

 

 

 

Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023 koncepčne vychádza z rovnomenného dokumentu, ktorý zastrešoval roky 2012-2017. Ten bol však zostavený v situácii, ktorú charakterizoval predovšetkým dvojnásobne vyšší počet študentov. Predchádzajúci dokument okrem stratégií a cieľov obsahoval veľké množstvo záväzných a časovo determinovaných úloh, ktoré s odstupom času a s prihliadnutím na aktuálnu situáciu možno považovať za splnené, niektoré za nereálne, resp. už neadekvátne. Hlavným strategickým cieľom Katolíckej univerzity je prihliadať na výkonnosť a efektivitu tak pedagogického, vedeckého ako aj osobnostného procesu, na potrebu poznania a uplatňovania katolíckej sociálnej náuky, na populačne trendy a diferenciáciu vysokoškolského systému. Snahou univerzity je zvyšovať kvalitu vzdelávacích činností s dôrazom na výskum a kvalifikačný rast študentov a pedagógov. Kvalita akademického života sa má preniesť nie len do kvality vzťahov s inštitúciami na regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

 

Dlhodobý zámer na najbližších 6 rokov nechce eliminovať dobré a overené časti, práve naopak, snaží sa pokračovať v začatej stratégii a aktivitách. Aktuálny dokument prevzal víziu, základné hodnoty a poslanie Katolíckej univerzity a rešpektuje tiež obsahovú schému predošlého zámeru. Tieto časti tvoria jeho úvodnú časť, pričom hlavná časť sleduje rovnakú koncepciu jednotlivých kapitol (hlavný cieľ, stratégie, aktivity smerujúce k naplneniu cieľa a indikátory).

 

Nový dokument je predstavený v jednom zväzku. Stanovené ciele, stratégie a aktivity sú prispôsobené súčasnému stavu a požiadavkám, kladeným na kvalitný a reálny chod univerzity. Neplnené a neadekvátne úlohy, prípadne indikátory boli vyznačené, prehodnotené a po konzultácii s kompetentnými osobami eliminované. Dlhodobý zámer KU na roky 2018-2023 je všeobecným dokumentom, ktorý necháva priestor pre vytvorenie fakultných dlhodobých zámerov s vlastnými a najmä charakteru fakulty prispôsobenými cieľmi a úlohami. Dokument bol prerokovaný Vedeckou radou KU dňa 28.11.2017, schválený Akademickým senátom KU dňa 27.2.2018 a dňa 28.6.2018 sa k nemu vyjadrila Správna rada KU.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2