srvsAkademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom 19. zasadnutí dňa 25.9.2018 vyhlásil voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) za KU na obdobie rokov 2018–2021. V súlade s vnútorným predpisom Zásady volieb do ŠRVŠ za KU sa členmi ŠRVŠ za KU stávajú dvaja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách. Ďalší kandidáti v poradí sú považovaní za náhradníkov zostupne podľa počtu získaných hlasov. Voľby sa uskutočnia dňa 7.11.2018 na všetkých fakultách univerzity.

 

Za organizáciu volieb, navrhovanie kandidátov a zabezpečenie volieb je zodpovedná univerzitná volebná komisia a volebné komisie fakúlt, ktoré zostavia jednotlivé akademické senáty fakúlt. AS KU schválil za predsedu univerzitnej volebnej komisie Mgr. Samuela Štefana Mahúta a za členov univerzitnej volebnej komisie Mgr. Borisa Ptáka a Stanislava Remšíka.

 

Spôsob navrhovania kandidátov vo voľbách do ŠRVŠ za KU

 

Za kandidáta vo voľbách do ŠRVŠ môže byť navrhnutý každý študent KU (v ktoromkoľvek stupni štúdia), ktorého štúdium nie je prerušené. Navrhnúť kandidáta má právo ktorýkoľvek študent KU prostredníctvom návrhovej listiny, ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke KU. Návrhovú listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát a doručiť jedným z nasledovných spôsobov do 25.10.2018, 12:00:

  1. osobne ktorémukoľvek z členov univerzitnej volebnej komisie
  2. elektronicky (farebne zoskenovaný/odfotený originál podpísanej návrhovej listiny) na adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie: samuel.mahut263@ku.sk 
  3. poštou na adresu predsedu univerzitnej volebnej komisie:

Samuel Štefan Mahút

Filozofická fakulta KU

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Návrhové listiny, ktoré budú doručené po 12.00 hod. 25.10.2018 nebudú akceptované.

 

Univerzitná volebná komisia:

Mgr. Samuel Štefan Mahút – predseda

Mgr. Boris Pták – člen

Stanislav Remšík - člen

 

V Ružomberku dňa 12.10.2018

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2