srk logo1Česká konferencia rektorov a Slovenská rektorská konferencia vydávajú k 28. októbru 2018 spoločné vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky. Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu, ktorý v roku 1918 znamenal naplnenie štátoprávneho úsilia Čechov a Slovákov.

 

Napriek zložitosti doby a problémom, ktorým spoločný štát v nasledujúcich rokoch čelil, ostáva jeho prínos pre vysokoškolský sektor nepopierateľný. Počas existencie Československej republiky boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjali sa veda, kultúra a umenie.

 

Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po rozpade spoločného štátu. Pravidelné stretnutia členov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov našich národov. Našim spoločným cieľom je plnohodnotné zastúpenie českých a slovenských vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v Európskom výskumnom priestore. Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale v súčasnosti čelia aj podobným výzvam a problémom. Vysoké školy v oboch krajinách sú predmetom rovnakých procesov europeizácie a globalizácie.

 

Týmto deklarujeme záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované.

 

V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporujeme demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej vzdelávať a vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti v súlade so základnými princípmi Magna Charta Universitatum.

 

Zároveň sa obraciame na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby venovali náležitú pozornosť a podporu školstvu, vede a výskumu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.

 

Partnerstvo Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie považujeme za zásadné aj v európskom kontexte.

 

V Prahe dňa 25. októbra 2018

 

Za Českú konferenciu rektorov:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 

Za Slovenskú rektorskú konferenciu:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2