logo kuDňa 4. decembra 2018 sa konalo slávnostné 1. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (VR KU), na ktorom boli odovzdané menovacie dekréty jej novozvoleným členom. V rámci programu VR KU bol schválený nový Rokovací poriadok VR KU, ktorý nahradí doteraz platný rokovací poriadok z roku 2008. Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia za rok 2017.

 

VR KU schválila predloženú správu o hodnotení úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia, oboznámila sa s predloženými materiálmi a podkladmi, prerokovala ich a hodnotí úroveň KU v Ružomberku nasledovne:

oblasť vzdelávania:

  • VR KU pozitívne hodnotí úroveň KU V Ružomberku vo vzdelávacej činnosti a oceňuje, že bol prijatý Akčný plán na implementáciu systému riadenia kvality.
  • VR KU odporúča zvýšiť atraktívnosť štúdia na KU na zvýšenie počtu študentov na všetkých stupňoch štúdia, vrátane doktorandského štúdia a využiť jedinečnosť orientácie KU tak, aby si našla svoje pevné miesto v akademickom prostredí ako jedinečná univerzita konfesijného charakteru v Slovenskej republike.
  • VR KU pozitívne hodnotí zvýšenie počtu zahraničných študentov a tiež pozitívne hodnotí aktivity v rámci programu Erasmus; upozorňuje na potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre týchto študentov.
  • VR KU zároveň odporúča, aby sa zvýšil počet študijných programov v anglickom jazyku.
  • VR KU pozitívne hodnotí zvyšovanie počtu uchádzačov na celoživotnom vzdelávaní a odporúča rozšíriť ponúkané programy a zatraktívniť ich zameranie.

oblasť vedy, techniky a umenia:

  • VR KU konštatuje pokles rozsahu výstupov vedeckej a výskumnej činnosti (publikačná činnosť a projektová činnosť) a nedostatočné využitie tvorivého potenciálu, pedagogických a výskumných pracovníkov ako aj doktorandov.
  • VR KU navrhuje vedeniu univerzity prijať v oblasti vedy, výskumu a umenia účinné opatrenia, vrátane motivačných opatrení, na zlepšenie súčasného stavu; je potrebné zabezpečiť výrazné zvýšenie výkonnosti tvorivých činností, a to najmä pri získavaní finančnej podpory projektov výskumu a vývoja z domácich i zahraničných zdrojov vo zvýšení publikačných výstupov evidovaných vo Web of Science a Scopus.
  • VR KU konštatuje, že KU má rezervy aj v oblasti transferu vedeckých výsledkov do praxe, podnikateľskej činnosti a spolupráci s praxou, aj pre túto oblasť je potrebné prijať účinné opatrenia na zlepšenie súčasného stavu a zabezpečiť ich pravidelné monitorovanie.
  • VR KU odporúča, aby sa aktualizovali v súčasnosti platné kritériá hodnotenia výkonov pedagogických a výskumných pracovníkov.
  • VR KU odporúča aktualizovať vnútorné predpisy, ktoré má už v súčasnosti KU prijaté pre oblasť vedy, výskumu a umenia a zabezpečiť, aby sa účinne v praxi uplatňovali.

Hodnotenie úrovne KU za rok 2017 doplnila informácia o vývoji úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia za roky 2013 – 2017. V záverečnom bode odznela bohatá diskusia k návrhom opatrení k zlepšeniu aktuálnemu stavu vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Najbližšie 2. zasadnutie VR KU je plánované na koniec marca 2019. V rámci hlavných bodov programu 2. zasadnutia VR KU sa bude hodnotiť úroveň KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia za rok 2018, prerokujú a schvália sa návrhu opatrení k zlepšeniu stavu KU a prerokujú a schvália sa nové alebo aktualizované vnútorné právne predpisy a dokumenty dôležité pre oblasť vedy, umenia a vzdelávania.

 

Mária Kozová, podpredsedníčka VR KU

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2