telesna vychova na pf ku facebook postMáš rád pohyb, alebo aktívne športuješ a chceš sa v tejto oblasti zdokonaliť? Pedagogická fakulta KU v Ružomberku otvára práve pre teba nový študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové alebo v kombinácii).

 

Uchádzač o štúdium si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z učiteľských predmetov: geografia, biológia, chémia, matematika, informatika, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, náboženská výchova, hudobná výchova a výtvarná výchova. Uvedený predmet je možné kombinovať aj s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, filozofie, histórie, nemeckého jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a literatúry.

 

Prípadní záujemcovia o štúdium v akademickom roku 2019/2020 si môžu podmienky prijatia pozrieť na stránke PF KU v sekcii Prijímacie konanie, alebo sa informovať na emailovej adrese studijne.pf@ku.sk alebo telefonicky na čísle 0918 722 134.

 

Termín podania prihlášky na štúdium: do 31. marca 2019

 

K podmienkam na prijatie na štúdium patrí získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a absolvovanie motivačného pohovoru. Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška (16.4.2019) zameraná na preverenie pohybových predpokladov: úroveň kondičnej pripravenosti, špecifické športové zručnosti a plavecká spôsobilosť.

 

Absolvent 1. stupňa (Bc.) je pripravený úspešne pokračovať v štúdiu zvolených študijných programov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania a je teoreticky i prakticky pripraveným odborníkom v oblasti predmetovej špecializácie telesná výchova. Je spôsobilý plánovať, riadiť, diagnostikovať a vyhodnocovať edukačný proces telesnej výchovy na základných a stredných školách, schopný organizovať a viesť telovýchovný proces aj v oblasti záujmovej školskej i mimoškolskej činnosti žiakov a uplatniť sa ako animátor voľnočasových pohybových a športových aktivít mládeže i dospelých rôznych vekových kategórií.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2