oceneni pedagogoviaDňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. pedagógov škôl, ktoré pôsobia na území mesta. Medzi ocenenými boli aj traja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. (PF KU), prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. (FF KU) a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD (FZ KU). Oceneným srdečne gratulujeme.

 

prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. v tomto roku oslavuje životné jubileum 70 rokov. Patrí medzi zakladajúce osobnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku a profilových akademikov Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas svojej dlhoročnej akademickej kariéry inšpiroval generácie študentov svojou vysokou profesionalitou a špičkovou vedeckou odbornosťou.

 

dsc00331

 

doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. je pedagóg, hudobný vedec, huslista, kňaz rožňavskej diecézy. Od roku 2002 pôsobí ako pedagóg na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rokoch 2004-2017 bol vedúcim Katedry hudby, ktorá sa pod jeho vedením vypracovala na jednu z najlepších hudobných katedier na Slovensku. V súčasnosti je prodekanom pre vedu a umenie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je členom diecéznej i celoslovenskej liturgickej komisie a hudobnej subkomisie.

 

dsc00332

 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. je pedagogičkou Fakulty zdravotnictva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dlhé roky pôsobila ako vedúca Katedry pôrodnej asistencie. Je členkou Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobí ako podpredsedníčka za zamestnaneckú časť. V roku 2011 jej bolo na celoslovenskej úrovni udelené ocenenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentek Biele srdce za oblasť sestra – pedagóg. Je autorkou monografií, učebných textov a vedecko-odborných článkov. Posobí ako členka riešiteľských kolektívov projektov MŠVVaŠ SR - KEGA. Oblasť jej vedeckého záujmu je starostlivosť o zdravie ženskej populáre.

 

dsc00333

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2