fides et ratioVo štvrtok 19. septembra 2019 si prevzali ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) Fides et ratio dva laureáti. Jedným z laureátov je aj pedagóg KU v Ružomberku, doc. Miroslav Saniga.

 

Cenu udelila Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Urobila tak na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá ordinár Mons. František Rábek. Biskup Rábek odovzdal cenu s bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom KBS Mons. Stanislavom Zvolenským a košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Slávnosti predchádzala svätá omša za vedcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

 

KBS udelila toto ocenenie už po desiatykrát. Udeľuje ho pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery. Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápežskej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov pomenované.

 

fides2

 

Laudátio doc. Miroslavovi Sanigovi

Prvý raz som mal to potešenie stretnúť Ing. Sanigu počas služobnej cesty do Zvolena, do Ústavu ekológie lesa SAV, uskutočnenú v rámci mojej vtedajšej funkcie v Slovenskej akadémii vied, pred asi dvomi desaťročiami. Navštívil som aj pracovisko tohto ústavu v Starých Horách, kde som stretol neobyčajného človeka, na prvý pohľad zapáleného pre svoju prácu, ktorá mu nebola len zdrojom obživy, ale celkom určite aj koníčkom a poslaním. Bol to Ing. Miroslav Saniga. Poukazoval nám svoje kráľovstvo a neobyčajne zapálene nám rozprával o svojej práci, o zvieratách a ich mieste v ekosystéme. Daroval mi tiež niekoľko svojich knižiek. Keď som si ich čítal, tak som s údivom zistil, že ich nielen napísal, ale aj ilustroval. A neboli to neumelé obrázky príčinlivého amatéra, ale veľmi pekné perokresby murárika červenokrídleho. O jeho vzťahu k prírode svedčí aj záhrada pri jeho dome v Liptovských Revúcach; je plná obrázkov, kŕmidiel, vidieť, že tu žije človek, ktorý nielen má rád prírodu, ale tento svoj vzťah pretvára do praktickej podoby: pomáha vtákom prežiť...

 

fides 3

 


Zameranie výskumu laureáta tohotoročnej Ceny Fides at ratio Miroslava Sanigu by sa stručne dalo zhrnúť do formulácie: Vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a ekosystémami. Prečo je výskum takto orientovaný dôležitý?

Každý, kto letel lietadlom, videl, že skoro celý povrch našej planéty je zmenený ľudskou činnosťou, tak si človek obstaráva potraviny, iné hmotné statky a energiu na prežitie. Lenže, tento ekosystém už nie je v rovnovážnom stave. Zmenili sa vlastnosti povrchu Zeme a tým aj štruktúra zložiek rovnice bilancie energie. To vedie k zmenám štruktúry rastlín a živočíchov, k zmene klímy a k ohrozeniu civilizácie.

Prvým krokom k návratu do stavu rovnováhy je poznanie a kvantifikácia procesov prebiehajúcich na Zemi. A to je problematika, ktorej sa venuje dnešný laureát Miroslav Saniga. Poznanie vzťahov medzi konkrétnymi živočíchmi, v konkrétnych podmienkach je nevyhnutnou súčasťou procesu rehabilitácie ekosystémov. Lebo len vtedy, ak sú známe procesy prebiehajúce v ekosystéme, je možné navrhovať a realizovať pozitívne opatrenia na udržanie rovnováhy v ňom. A vtáctvo nebeské je dôležitým článkom tohto procesu, pretože má úzke väzby na najväčšie spoločenstvo na planéte, na hmyz.

Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc sa narodil v srdci Slovenska v Ružomberku, 20. januára 1964. Svoje detstvo prežil v lone prírody, v Liptovských Revúcach, dediny to učupenej v údolí pod Veľkou Fatrou. Zrejme tam, počas jeho detstva sa vytvoril a upevnil jeho vzťah k prírode, ktorý neskôr determinoval aj jeho pracovné zameranie. Po absolvovaní gymnázia v Ružomberku (1983), jeho kroky viedli na Lesnícku fakultu Technickej univerzity vo Zvolene, ktorú absolvoval v roku 1987 a získal titul inžiniera.

V rokoch 1987 – 1993 pracoval v Správe Národného parku Malá Fatra v Gbeľanoch pri Žiline, ako odborný pracovník pre lesné ekosystémy. Počas pôsobenia na tomto pracovisku sa prihlásil na externú formu doktorandského štúdia na svojej Alma mater TU Zvolen. Štúdium úspešne dokončil v roku 1994 a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce získal vedeckú hodnosť (vtedy ešte) CSc, terajšie PhD. Téma jeho dizertačnej práce bola „Sezónna dynamika vtáčích zložiek lesných prírodných biocenóz v piatom až ôsmom vegetačnom stupni v Malej a Veľkej Fatre“. Zrejme počas jeho doktorandského štúdia nadviazal kontakty so svojim neskorším zamestnávateľom, Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied so sídlom vo Zvolene, kde pracuje od roku 1993 až dodnes ako vedecký pracovník.

Vedecko – výskumná činnosť doc. Ing. Miroslav Sanigu, CSc je zameraná na vzťahy medzi vtákmi a ekosystémom; sú to problémy súvisiace s ekológiou a etológiou vtákov, biodiverzitou a ochranou terestrických ekosystémov, vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov, vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami. Jeho špecialitou a zvlášť obľúbenou témou je ekológia a etológia tetrova hlucháňa (Tetrao Urugallus) a murárika červenokrídleho (Tichodroma muraria).

Ako člen riešiteľského kolektívu sa zúčastnil riešenia početných vedeckých projektov z hore uvedeného okruhu problémov; výsledky riešenia publikoval v 75 pôvodných vedeckých prácach doma aj v zahraničí. Viedol 25 bakalárskych a diplomových prác a vyškolil troch doktorandov.

To hlavné, čím sa Ing. Saniga odlišuje od väčšiny vedeckých pracovníkov sú jeho vedecko – popularizačné aktivity. Napísal 19 populárno – vedeckých knižiek pre deti o prírode; neuveriteľných 51 knižiek o živote prírody pre dospelých. Je autorom 2322 populárno – vedeckých článkov o prírode v dennej tlači, 4800 populárno – vedeckých príspevkov v rozhlase a 312 v televízii. Na stredných a základných školách predniesol 1790 prednášok, viedol 813 exkurzií. V spolupráci so Slovenskou televíziou vyprodukoval 7 populárno- vedeckých filmov.

Okrem toho, externe prednášal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001 – 2015), predmety Biologická diverzita, Etológia živočíchov, Ornitológia a Systém živočíchov. Je garantom bakalárskeho a magisterského študijného programu Učiteľstvo biológie v kombinácii v Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Jeho vedecká a popularizačná činnosť bola ocenená početnými oceneniami; rád by som spomenul nomináciu na Krištáľové krídlo a niekoľko Cien SAV za popularizačnú činnosť (1998, 2010, 2012 a 2017) .

Na ilustráciu uvediem laureátovo vyznanie vzťahu k prírode a k jej obyvateľom, ktorá dobre charakterizuje jeho vzťah k prírode.

„ Srdcovou záležitosťou autora sú dva operence – hlucháň hôrny a murárik červenokrídly. Autora obidva tieto vtáčie druhy hneď pri prvom stretnutí zvláštne očarili, či doslova omámili, ba vari až „uriekli“. Bola to láska na prvý pohľad a zamilovanie na celý život... Obidva tieto vtáčie druhy žijú v odľahlých zátišiach prírody, takže treba za nimi „tvrdo“ stúpať aj niekoľko hodín... „Vychádzka“ za týmito podivuhodnými Božími stvoreniami je spojená nielen s odriekaním mnohých ľudských pôžitkov (spánok a odpočinok), ale najmä s vypotením mnohých a mnohých litrov potu... Pri výskume hlucháňa od marca do konca mája „podstupuje“ autor každodenne „polnočný“ budíček a rovnako je tomu tak aj v jeseni od septembra do októbra... Premôcť sladký spánok v polovici a vydať sa každodenne polnočnou hodinou do tmavého lesa v čase i nečase na „výlet“ za hlucháňmi, tak to môže vysvetliť iba bezhraničná láska k týmto vtáčím stvoreniam“

Popularizačné výtvory dnešného laureáta sú predchnuté jeho vierou, prírodu chápe ako Boží výtvor, prostredníctvom ktorého poznávame samotného Stvoriteľa. Tak sú formulované aj názvy niektorých jeho knižných prác: Božia signatúra na úžasnom diele prírody (2014), Príroda oslavuje Stvoriteľa (2016). To najdôležitejšie sa však skrýva v samotných prácach, z ktorých som čítal len niektoré, ktoré sú predchnuté vierou, že Božie dielo – prírodu - je treba nielen využívať, ale aj chrániť. Treba poznávať zdanlivú explicitnú jednoduchosť jej fungovania, ale aj vnútornú zložitosť a neuveriteľnú harmóniu všetkých zložiek prírody. Zistíme, že z obrovského množstva zložiek biosféry, sú všetky pre jej optimálnu funkciu potrebné, a že absencia čo len jednej z nich spôsobí nerovnováhu v ekosystéme, ktorú už nie je možné upraviť do pôvodného, rovnovážneho a trvalo udržateľného stavu.

Záverom konštatujem, že cena sa dostáva do rúk toho, ktorý si ju naozaj zaslúži. Jeho produkcia – najmä populárno- vedeckých diel pravdepodobne nemá na Slovensku obdoby, a duch týchto diel je predchnutý vierou v Stvoriteľa. Blahoželám Ing. Sanigovi a som presvedčený, že toto ocenenie ho ešte viac povzbudí v jeho Bohumilom diele.

Ing. Viliam Novák, Ústav hydrológie SAV

 

Zdroj: TK KBS

Foto: Peter Zimen

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

banner utv2

 

 

logo net fuceIFCU