kozova1V Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí sa dňa 25. októbra 2019 konala konferencia „Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku“. Na konferencii sa stretli župani ôsmich samosprávnych krajov s predstaviteľmi vlády, predsedom Úradu pre verejné obstarávanie, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska, prezidentom Únie miest Slovenska a ďalšími pozvanými hosťami, napr. s podpredsedom Rady Asociácie krajov Českej republiky.

 

Vážime si, že na konferenciu boli pozvaní aj zástupcovia slovenských vysokých škôl a ďalších vedeckých a odborných inštitúcií. Išlo o prvú, výročnú konferenciu Združenia samosprávnych krajov (SK 8), ktoré bolo založené v roku 2006 ako dobrovoľné, záujmové, na štáte i politických stranách nezávislé združenie.

 

Hlavným cieľom združenia SK 8 je obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov, aktívne ovplyvňovať rozvoj samosprávnych funkcií, zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.

 

kozova1

Obr. 1 Účastníci výročnej konferencie Združenia samosprávnych krajov SR.

 

Zriadenie samosprávnych krajov predpokladala už Ústava Slovenskej republiky z 1. 10. 1992. O súčasnej podobe a kompetenciách samosprávnych krajov, rozhodla však až v roku 2001 Národná rada Slovenskej republiky. Vytvorenie regiónov / samosprávnych krajov v rámci Slovenska bolo jednou z podmienok vstupu Slovenska do Európskej únie.

 

V úvodnej časti konferencie Jozef Viskupič, predseda združenia SK 8, zdôraznil nevyhnutnosť komunálnej konsolidácie, úpravy a sprehľadnenia kompetenčného rámca samosprávnych krajov v prospech občana. Richard Rybníček, predseda Únie miest Slovenska, odporúčal zriadiť hneď po najbližších parlamentných voľbách komisiu na štrukturálnu reformu štátnej správy a samosprávy s cieľom dokončiť reformu verejnej správy a vytvoriť podmienky dobre spracovaného štátu pre občanov.

 

Program konferencie bol rozdelený do troch panelov. Prvý panel bol zameraný na výzvy financovania modernej regionálnej samosprávy a panelistami boli Juraj Dropa, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (zodpovedný v SK 8 za EÚ agendu a cezhraničnú spoluprácu), Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (zodpovedný v SK 8 za financie a menšinovú politiku) a Denisa Saková, ministerka vnútra. V tomto paneli sa otvoril problém ukončenia decentralizácie verejnej správy a úpravy kompetencií samosprávnych krajov. Diskutovalo sa tiež o potrebe vysporiadania pozemkov pod cestami. Predsedovia samosprávnych krajov upozornili, že pri prípravy zákonov chýba hodnotenie ich dopadu na rozpočet samosprávnych krajov. Vo väzbe na Európsku kohéznu politiku sa zdôrazňoval význam programu cezhraničnej spolupráce. Očakáva sa, že v ďalšom finančnom období sa bude osobitne prihliadať aj na špecifickú pozíciu metropolitných regiónov.

 

kozova2

Obr. 2 Spoločná fotografia ôsmich županov samosprávnych krajov.

 

Druhý panel sa venoval problematike potenciálu dôstojného života v regiónoch (obr. 3). Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorá je v rámci SK 8 zodpovedná za sociálne veci a zdravotníctvo, uviedla význam strategických dokumentov pre túto oblasť. Ako príklad uviedla Stratégiu rozvoja sociálnych služieb pre ŽSK. Upozornila na problémy s nedostatkom lekárov a tiež poukázala na to, že pomerne vysoký počet lekárov je starších ako 50 rokov. Preto sa v napr. ŽSK začínajú pripravovať motivačné programy na finančné zabezpečenie a udržanie si lekárov. Samosprávne kraje by však potrebovali na takého motivačné programy viac finančných prostriedkov. Školstvo a životné prostredie má v SK 8 na starosti Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uviedol dlhodobo klesajúci vývoj počtu študentov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Zároveň však poukázal na pozitívny trend zvyšovania zapojenia študentov do systému duálneho vzdelávania. Zdôraznil tiež význam zavádzania participatívneho rozpočtu na stredných školách, ktorý pomáha učiť študentov riešiť vlastné projekty na zlepšenie prostredia ich školy. V rámci životného prostredia sa samosprávne kraje podieľajú na tvorbe a ochrane životného prostredia, vyjadrujú sa k projektom a strategickým dokumentom v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a majú pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Ako pozitívny príklad uviedol program Zelená župa a tiež programy venované environmentálnej výchove a vzdelávaniu, ktoré si vypracoval Trenčiansky samosprávny kraj. Veľmi dôležitú tému prezentoval Milan Majeský, predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je v SK 8 zodpovedný za trh práce a marginalizované komunity. Na príklade PSK poukázal na zásadné problémy, ktoré v kraji riešia. PSK má najvyšší počet najmenej rozvinutých okresov a je tu silná emigrácia pracovnej sily. Preto realizujú opatrenia na zlepšenie životných podmienok pre mladé rodiny, seniorov a rómske komunity. Podporujú skvalitnenie vybavenia odborných stredných škôl, rozširovanie duálneho vzdelávania a vytváranie sociálnych podnikov. Uviedol aj niekoľko pozitívnych príkladov, ktoré sa im už podarilo dosiahnuť.

 

Tretí panel otvoril širokú problematiku ciest k udržateľnému rastu regiónov. Trnavský župan Jozef Viskupič, zodpovedný v SK 8 za kultúru, informatizáciu a decentralizáciu, predstavil tému digitálnej infraštruktúry v smere k moderným regiónom a službám 21. storočia. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, ktorý je v SK 8 zodpovedný za energetiku a smart regióny, uviedol príklady aktuálnych a očakávaných trendov v obidvoch týchto oblastiach. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávne kraja , ktorý je v SK 8 zodpovedný za dopravu a verejné obstarávanie, sa zameral na kompetencie krajov v oblasti dopravy, do ktorej spadajú cesty II. a III. triedy a vízie postupného zlepšovania dopravnej infraštruktúry v regiónoch.

 

kozova3

Obr. 3 V treťom paneli konferencie zameranom na potenciál dôstojného života v regiónoch vystúpila aj Ing. Erika Jurinová, županka Žilinského samosprávneho kraja (Foto: Mária Kozová)

 

Všetky vyššie uvedené kompetencie samosprávnych krajov otvárajú pre vysoké školy a celý akademický sektor veľké možnosti spolupráce s oblasti plnenia tzv. tretej spoločenskej misie vysokých škôl. Vysoké školy majú silný odborný a vedecký potenciál, ktorým môžu významne prispieť ku regionálnemu a komunitnému rozvoju vo svojom regióne s cieľom zlepšiť sociálnu súdržnosť, kvalitu života, životného prostredie a dosiahnuť lepšie fungujúce inštitúcie.

 

                                                                                                          Autor: Mária Kozová

 

 

Foto: Mária Kozová

         www.tsk.sk

február 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2