logo ku

Dňa 2. apríla 2019 sa konalo 2. zasadnutie Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (VR KU). Hlavným bodom zasadnutia VR KU bolo hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2018. VR KU sa oboznámila s predloženými materiálmi a podkladmi, prerokovala a prijala návrh uznesenia na zlepšenie súčasného stavu.

 

Na VR KU boli prerokované a schválené aj ďalšie dva dokumenty, a to „Plán realizácie opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania, vedy, umenia a ďalších tvorivých činností na KU v Ružomberku na roky 2019-2020“ a „Smernica KU: Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov, konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a kritériá na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na KU v Ružomberku“.

dsc00341Koncom marca bol do Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku umiestnený automatický externý defibrilátor (AED). AED je uložený pri výpožičnom pulte, aby bol neustále k dispozícii v prípade potrebného zásahu pri výskyte náhlej udalosti spojenej s reálnou alebo predpokladanou zástavou srdca u študenta, zamestnancov univerzity, alebo iných návštevníkov.  

 

Zamestnanci knižnice prešli v uplynulých dňoch školením na prácu s týmto prístrojom. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá.

oceneni pedagogoviaDňa 27. marca 2018 pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. pedagógov škôl, ktoré pôsobia na území mesta. Medzi ocenenými boli aj traja zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. (PF KU), prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. (FF KU) a PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD (FZ KU). Oceneným srdečne gratulujeme.

 

norsky velvyslanecV piatok 22. marca 2019 navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

 

S vedením univerzity diskutoval o možnostiach využívania grantov, ktoré slúžia na znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Európy a posilňujú bilaterálnu spoluprácu medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami v donorských krajinách a tak vytvárajú trvalo udržateľné hodnoty a väzby medzi jednotlivými štátmi.

 

telesna vychova na pf ku facebook postMáš rád pohyb, alebo aktívne športuješ a chceš sa v tejto oblasti zdokonaliť? Pedagogická fakulta KU v Ružomberku otvára práve pre teba nový študijný program: učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové alebo v kombinácii).

 

Uchádzač o štúdium si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z učiteľských predmetov: geografia, biológia, chémia, matematika, informatika, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, náboženská výchova, hudobná výchova a výtvarná výchova. Uvedený predmet je možné kombinovať aj s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte KU: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, filozofie, histórie, nemeckého jazyka a literatúry alebo slovenského jazyka a literatúry.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2