Vedecko-výskumná činnosť je jednou z hlavných činností Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zameraná je na oblasť zvyšovania účinnosti výchovno-vzdelávacieho procesu a to hlavne tvorbou aktuálneho obsahu výučby, nových didaktických pomôcok ako aj celého didaktického prostredia. Výsledkom práce vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných pracovníkov sú početné učebné texty, vedecké a odborné publikácie, nové učebné pomôcky, inovované laboratória a odborné učebne. Vedecko-výskumná činnosť sa uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu.

 

Výskumná činnosť prebieha na katedrách jednotlivých fakúlt. Tvorivé činnosti v rámci KU sú zamerané predovšetkým na kvalitný výskum v oblastiach, akými sú pedagogické vedy, humanitné vedy, umenie, spoločenské a behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, fyzika, chémia, chemická technológia a biotechnológie, vedy o Zemi a vesmíre, vedy o živej prírode, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, matematika a štatistika, historické vedy a etnológia, lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy.

 

Výskumná činnosť je realizovaná s podporou domácich a zahraničných grantových zdrojov alebo vnútorných grantových schém fakúlt. Výskumná činnosť na KU sa opiera o rozvoj odborov a fakúlt, predstavujúcich široké spektrum spoločensko-vedných a exaktných disciplín, ktoré sú zabezpečované kvalifikovaným tímom pedagógov, vedcov a výskumníkov.

 

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2