CENTRUM EXCELENTNOSTI TF KU - pracovisko pre dialóg medzi náboženstvami, kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou

Centrum excelentnosti pri Teologickej fakulte v Košiciach bolo zriadené na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom a má ambíciu zaradiť sa medzi Národné centrá excelentnosti a reagovať na výzvy Európskeho výskumného priestoru. Vykonáva koncentrovanú vedeckovýskumnú prácu v odbore výskumu a vývoja č. 6.4 teológia a v príbuzných odboroch 6.5.2 religionistika a 6.4.1 sociológia podľa číselníka MŠVVaŠ SR. Pracovisko podporuje ekumenizmus, medzináboženský dialóg a dialóg s nevyznávajúcimi vieru. Cieľom centra je používať a vedecky skúmať dialóg ako princíp a vynikajúcu metódu v záujme pozitívneho spolužitia, komunikácie a vzťahov na spoločenskej, náboženskej i súkromnej úrovni.

 

Základom činnosti Centra pre dialóg je najmä unikátna praktická koordinovaná spolupráca so širokým spektrom cirkví regiónu, s nekresťanským náboženstvom regiónu a so štátnymi i spoločenskými inštitúciami mesta Košice metódou spoločného dialógu desiatich cirkví, Židovskej náboženskej obce, Teologickej fakulty s predstaviteľmi mesta – štátnej správy a samosprávy. Centrum spolupracuje s mnohými cirkevnými, verejnoprávnymi,  akademickými a kultúrnymi subjektami, medzi ktoré patrí Konferencia biskupov Slovenska, Ekumenická rada cirkví, Komisia cirkví pri Mestskom zastupiteľstve Košice, Rada pre dialóg pri Košickom samosprávnom kraji atď.


Medzi najvýznamnejšie úspechy tohto centra excelentnosti patrí jeho osobitný vklad pri udelení titulu Košice – hlavné mesto kultúry 2013, riešenie otázok maďarsko-slovenských vzťahov v duchu podpísanej dohody o zmierení a spolupráci medzi Konferencie biskupov Slovenska a Maďarska z r. 2006 ako aj spolupráca s Mestom Košice v oblasti Festivalu sakrálneho umenia, Dní Mesta Košice, príležitostných akcií a sympóziá na ekumenické témy.


LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU

Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI JJ vykonáva liturgickú vedeckú a odborno-pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44. Táto činnosť je expertná (teologické stanoviská a analýzy), projektová (príprava obnoveného znenia slovenského misála a nového liturgického spevníka) a publikačná a koná sa v spojení s Katedrou praktickej teológie na TF KU. Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu tejto komisie. LI JJ pracuje v troch sekciách: vo všeobecnej, v sekcii pre posvätný spev a napokon v sekcii pre východnú liturgiu. K inštitútu patrí Združenie vyučujúcich liturgické disciplíny na teologických vysokých školách.


INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza je zriadený ako pracovisko Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Košice. Cieľom inštitútu je popularizácia a aplikácia etiky do sociálneho prostredia. Má tiež za úlohu zabezpečovať výuku etických disciplín v akademickom prostredí a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania. Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možností a podávaní vedeckých projektov.  

 

 

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2