Strategickým cieľom Katolíckej univerzity v oblasti výskumu je posilnenie svojho postavenia ako výskumnej inštitúcie, ktorá participuje na medzinárodnom výskumnom programe so širokým spektrom vedných oblastí prostredníctvom interdisciplinárneho dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. K tomu neodmysliteľne patrí zabezpečovanie kvalifikačného rastu svojich pracovníkov a poskytovanie priaznivého pracovného prostredia, v ktorom akademickí zamestnanci v každej fáze svojej kariéry môžu rozvíjať svoj potenciál v súlade so strategickými cieľmi univerzity.

 

Veľká pozornosť sa orientuje na doktorandské štúdium, v ktorom KU rozširuje a skvalitňuje ponuku doktorandských študijných programov s priamou väzbou na potenciál v každej oblasti výskumu. Doktorandské štúdium sa zameriava na získanie poznatkov, založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Vedecká výchova doktorandov sa na KU realizuje prostredníctvom 3-ročného denného a 4-ročného externého doktorandského štúdia v akreditovaných študijných programoch študijných odborov:


2.1.2 Systematická filozofia
- ŠP Systematická filozofia (FF KU, denná aj externá forma)
2.1.9 Slovenské dejiny
- ŠP História (FF KU, denná aj externá forma)
2.1.13 Katolícka teológia
- ŠP Katolícka teológia (TF KU, denná aj externá forma)
- ŠP Náuka o rodine (TF KU, denná aj externá forma)
3.1.14 Sociálna práca
- ŠP Sociálna práca (PF KU, denná aj externá forma)
- ŠP Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby (PF KU, denná aj externá forma)
3.2.2 Teória a dejiny žurnalistiky
- ŠP Teória a dejiny žurnalistiky (FF KU, denná aj externá forma)
7.4.7 Fyzioterapia
- ŠP Fyzioterapia (FZ KU, denná forma)

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2