Výskumná činnosť, ktorá patrí medzi strategické ciele KU, sa postupne rozvíja vo väčšine odborov, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Svedčí o tom permanentná účasť a neustále uchádzanie sa o schválenie projektov a grantov v slovenských i zahraničných výskumných agentúrach a v grantových schémach, predložených a riešených tak zo strany individuálnych vedcov, ako aj menších riešiteľských kolektívov či jednotlivých pracovísk.

 

Na zvýšenie tvorivej činnosti KU a objemu získaných výskumných grantov boli vytvorené fakultné fondy na podporu vedy, výskumu, resp. umeleckej činnosti, ktoré zároveň slúžia na zefektívnenie práce projektových stredísk na fakultách. Každá fakulta má svoj vlastný systém posúdenia návrhov projektov a vyhodnotenia výsledkov ich riešenia.


Publikačná a umelecká činnosť
Výsledky v oblasti vedy a výskumu tvorivých pracovníkov KU sa premietajú do publikačných aktivít, výstupov pre prax ako aj do organizovania konferencií, seminárov a iných vedecko-odborných podujatí. Publikačná činnosť zamestnancov vysokých škôl na Slovensku je naďalej významným scientometrickým údajom určovania úrovne a kvality vedecko-výskumnej činnosti verejných a štátnych vysokých škôl. Okrem bohatej publikačnej činnosti všetkých fakúlt sa osobitne na Pedagogickej fakulte KU systematicky rozvíja umelecká činnosť v oblasti výtvarného a predovšetkým hudobného umenia. Na Katedre hudby PF KU sa od roku 2003 pravidelne koná celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť, ktorá je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru vo viacerých kategóriách (hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev a štvorručná hra na klavíri). V spolupráci troch katedier – Katedry hudby, Katedry výtvarného umenia a Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sa vytvára tradícia úspešnej medzinárodnej doktorandskej konferencie Ars et educatio (vrátane umeleckých výstupov), ktorá nadviazala na pôvodnú a na Slovensku prvú doktorandskú konferenciu s hudobným zameraním Musica et educatio (2010 - 2014).

 

 

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2