Referát pre zahraničné vzťahy a mobility Katolíckej univerzity v Ružomberku si Vás dovoľuje informovať o vyzve na II. kolo podávania prihlášok na študentskú mobilitu za účelom štúdia v rámci programu LLP/Erasmus (Pravidlá Erasmus mobility študenta za účelom štúdia stiahni) v letnom semestri akademického roka 2009-2010.  Záujemcovia predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility na rektoráte Katolíckej univerzity (Nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok) najneskôr do 30. septembra 2009 originály nasledujúcich dokumentov:

- prihláška stiahni;
- štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;
- motivačný list v slovenskom jazyku a v jazyku krajiny*, v ktorej sa mobilita bude realizovať;
- referenčný list v slovenskom jazyku (referenčný list pripraví vedúci katedry, na ktorej študent študuje; na referát pre zahraničné vzťahy KU je doručený v zalepenej obálke s dvoma podpismi vedúceho katedry prechádzajúcimi cez okraj lepiacej časti obálky);
- výpis známok zo všetkých ukončených semestrov;
- potvrdenie zo študijného oddelenia príslušnej fakulty o návšteve školy.


Výsledky výberového konania sa zverejnia na stránke Katolíckej univerzity v Ružomberku najneskôr do 20 dní od posledného dňa podávania prihlášok. Informácia o pridelení alebo nepridelení grantu a o jeho výške bude uchádzačom zaslaná poštou. Pri výbere budú posudzované informácie zohľadnené v predložených dokumentoch, študijné výsledky študenta a jeho jazykové znalosti.

Zoznam partnerských vysokoškolských inštitúcií, v ktorých sa mobilita za účelom štúdia môže realizovať stiahni (zoznam sa priebežne aktualizuje)

Kódy študijných odborov stiahni

Bližšie informácie o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci LLP Erasmus získate na Referáte pre zahraničné vzťahy a mobility KU na rektoráte (Dominika Surová, Nám. Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok, m. 203, tel. 4316248, e-mail: Dominika.Surova@ku.sk) a na referátoch pre zahraničné vzťahy a mobility fakúlt KU (FF KU: Zuzana Blašková (blaskova@ff.ku.sk); PF KU: Bc. Martina Kuciková (Martina.Kucikova@ku.sk); FZ: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. (Helena.Kuberova@ku.sk); Róbert Lapko, Th.D (rlapko@gmail.com).

* Ak sa mobilita bude konať v Českej republike alebo v Poľsku, nie je potrebné doložiť daný dokument v českom alebo poľskom jazyku.

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1banner3

banner2

logo net fucebanner utv2